2021/2022

BØK1005/1 Bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om tradisjonelle og alternative formål med regnskap og rapportering, samt kvalitative egenskaper ved brukernyttig (formålstjenlig) regnskapsinformasjon
 • har kunnskap om lovkrav og standarder for bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt
 • har kunnskap om (kvaliteten på) rapporteringspraksis vedrørende pålagt og frivillig bærekrafts-/samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt
 • har kunnskap om virkningene av regulering og håndheving, samt andre faktorer som påvirker foretaks rapporteringsatferd
 • har kunnskap om etterspørsel og bruk av bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, samt vesentlighet
 • har kjennskap til kilder/medier for bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta enkle analyser av organisasjoners rapportering sammenholdt med faktisk status eller prestasjoner knyttet til bærekraft og samfunnsansvar
 • kan på et generelt plan forholde seg kritisk til og bidra til vurderinger av rapporteringspraksis, lovkrav og standarder i forhold til formål for regnskap og underliggende forutsetninger for brukernyttig regnskap/rapportering, gjennom anvendelse av forskningsresultater og annen faglig kunnskap
 • kan bidra til drøfting av samfunnets infrastruktur for og utfordringer knyttet til produksjon og bruk av bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • kan integrere kunnskap om forskning, økonomisk/regnskapsmessig teori og trender i rapporteringspraksis for å diskutere videreutvikling av rapporteringspraksis på et overordnet plan

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og diskutere spenningsforholdet mellom teori, rapporteringspraksis og bruk av bærekraftsregnskap og dermed bidra til rapporteringsinnovasjon i foretak
 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger blant annet knyttet til strategisk rapportering og/eller oppfyllelse av kvalitetskrav for brukernyttig regnskapsinformasjon
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med og formidle sentralt fagstoff til andre fagpersoner, regnskapsprodusenter- og brukere
 • kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen innenfor bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • kan reflektere kritisk over forhold av betydning for bruk av rapportering og regulering/standarder, inkludert informasjonskilder og kvaliteten på informasjonen, altså nytten av rapportering og reguleringer/standarder for formål med bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering

Innhold

 • Regnskapets formål og kvalitative egenskaper ved brukernyttig regnskapsinformasjon
 • Regnskapspraksis og rapporteringskvalitet knyttet til bærekraft og samfunnsansvar
 • Regulering og håndheving
 • Revisjon/attestasjon av bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • Bruk av og etterspørsel etter bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • Norske versus internasjonale forhold
 • Relevante forskningsresultater og teoretiske rammeverk
 • Trender i rapporteringspraksis

Et kritisk perspektiv på regnskap vil gjennomsyre hvert av disse punktene.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig
undervisningsopplegg. Undervisningen på samlinger består av forelesninger, diskusjoner og arbeid med oppgaver. Reelle case i form av organisasjoners rapportering mv. vil brukes i undervisningen. Studentene oppfordres derfor til å møte på samlinger. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig oppgave, individuell eller i gruppe på inntil fire studenter. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.