2021/2022

BØK2001/1 Innovasjonsprosesser for bærekraft

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om like typer innovasjoner og innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om sentrale problemstillinger innen innovasjonsledelse
 • har kunnskap og verktøy for prosjektledelse av innovasjonsprosjekter, herunder eksperimentering som metode
 • har kunnskap om særskilte utfordringer og muligheter knyttet til innovasjonsprosesser og –prosjekter innen bærekraft

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere om eller når det er hensiktsmessig å iverksette innovasjonsprosesser og –prosjekter for å øke bærekraften i en organisasjon
 • kan planlegge innovasjonsprosesser og –prosjekter for å øke bærekraften i en organisasjon
 • kan analysere pågående innovasjonsprosesser og –prosjekter som er iverksatt for å øke bærekraften i en organisasjon og rådgi om optimalisering av prosess/prosjekt
 • kan lede innovasjonsprosesser og –prosjekter for å øke bærekraften i en organisasjon
 • kan anvende eksperimenter som metode i innovasjonsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide for å fremme og understøtte et mer bærekraftig næringsliv
 • kan bistå med faglige råd og/eller lede arbeid med innovasjon for å øke bærekraften til en organisasjon 
 • kan samarbeide i team, samt legge til rette for slikt samarbeid, for å realisere gevinster fra innovasjonsarbeid

Innhold

Innovasjon og eksperimentering

 • Ulike typer innovasjoner og innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsledelse og prosjektledelse
 • Fordypning i forretningsmodellinnovasjon
 • Forretningsmodelleksperimentering

 Bærekraftsinnovasjon

 • Særskilte trekk ved innovasjonsprosesser og –prosjekter for bærekraft
 • Integrering av kunnskap fra tidligere kurs: Hvordan anvende bærekraftskompetanse til å styre bærekraftsinnovasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor læringsressurser på høgskolens læringsplattform, oppaveløsing og samlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. 

På samlingene vil det være forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, bedriftspresentasjoner, samt praktiske øvelser som er viktige for å oppnå emnets læringsutbytter. Emnet bygger på en prosesslæringstankegang der studentene  arbeider med caseoppgaver og anvender nye teorier og modeller på samlingene. Praktiske øvelser er viktige for å oppnå emnets læringsutbytter. Deltakelse på samlingene er derfor obligatorisk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnets underviste timer (på samlinger).
 • Ett skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i gruppe på inntil fire studenter.

Eksamen

Skriftlig semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.