Language: NOR | ENG
2021/2022

BØK1002/1 Miljø- og ressursøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utfordringer ved utnytting og forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser og kan se disse i sammenheng med ulike perspektiver på bærekraft
 • har kunnskap om teorier og modeller for økonomisk analyse av utnytting og forvaltning av naturressurser, samt miljøproblemer
 • har kunnskap om markedssvikt og hvordan offentlige myndigheter kan regulere og påvirke bruk av naturressurser, samt annen økonomisk virksomhet som medfører miljøproblemer, blant annet ved hjelp av avgifter, reguleringer og kvoter
 • har kunnskap om nytte-kostnadsanalyser, herunder sentrale problemstillinger knyttet til verdsettelse av naturressurser og miljøbelastning
 • har kunnskap om ulike typer indikatorer for måling av bærekraft i samfunnsutvikling, herunder utfordringer med verdsetting av naturressurser og miljøbelastninger i nasjonalregnskapet
 • har kjennskap til sentrale teorier for økonomisk vekst og problemstillinger knyttet til avveining mellom økonomisk vekst og bærekraft

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere modeller som er relevante for å drøfte en gitt problemstilling innen miljø- og ressursøkonomi, herunder drøfte modellenes forutsetninger og begrensinger 
 • kan anvende relevante modeller i teoretiske analyser av aktuelle problemer knyttet til utnytting og forvaltning av naturressurser og miljøbelastning av økonomisk virksomhet
 • kan anvende relevante modeller i teoretisk analysere og drøfte den samfunnsøkonomiske effekten av ulike typer politikk, med særlig fokus på naturressurser og miljø 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formulere og strukturer argumenter innenfor miljø- og ressursøkonomi skriftlig, ved hjelp av en kombinasjon av relevante matematiske modeller, grafiske modeller og verbale/intuitive resonnementer 
 • kan følge økonomiske resonnementer innen miljø- og ressursøkonomi  i offentlig debatt og faglige utredninger og forholde seg kritisk til disse
 • kan kritisk reflektere over sammenhengen mellom økonomisk vekst og bærekraftsutfordringer

 

Innhold

 • Fornybare ressurser (for eksempel fisk og skog) og ikke-forbybare naturressurser (for eksempel olje og mineraler)
 • Ulike perspektiver på ressursknapphet, miljøbelastninger og bærekraft
 • Mikroøkonomiske modeller 
 • Eksternaliteter 
 • Allmenningsproblemer
 • Internalisering av ekstrenaliteter 
 • Beskatning  og direkte regulering
 • Nytte-kostnadsanalyse
 • Verdsetting av fornybare og ikke fornybare ressurser og miljøbelastniger i samfunnsøkonomiske analyser 
 • Indikatorer for bærekraft, herunder drøfting av nasjonalregnskapet
 • Økonomiske vekstteorier
 • Økonomisk vekst og bærekraft

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Det forventes at studentene møter forberedt til samligene, gjennom å ha sett forelesninger på stream, lest pensum og løst oppgaver ihht. undervisningsplanen. På samlingene vil hovedfokuset være på oppgaveløsing og hvordan man kan anvende teori for å analysere og foreslå løsninger på ulike praktiske og teoretiske problemer innen emnet.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To-tre skriftlige oppgaver, individuelt eller i gruppe på  inntil tre studenter. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.