2021/2022

BØK1006/1 Rammebetingelser for bærekraftige løsninger

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om enkelte typer rammebetingelser som kan påvirke (fremme og hemme) lønnsomhet, fortsatt drift, diffusjon og/eller adopsjon av bærekraftige løsninger (i konkurranse med tradisjonelle løsninger), for eksempel ulike typer reguleringer/regelverk (påbud, forbud, anbefalinger og incentiver), standarder, avtaleverk, finansiering og etterspørsel
 • har kjennskap til konkrete foretaks/organisasjoners bærekraftige løsninger
 • har kunnskap om konkrete foretaks/organisasjoners utfordringer og muligheter knyttet til lønnsomhet/fortsatt drift/diffusjon/adopsjon av bærekraftige løsninger, altså hvordan rammebetingelser påvirker bærekraftige løsninger
 • har kjennskap til betydningen av ulike rammebetingelser for å fremme eller hemme en og samme bærekraftige løsning og dermed også behov for å vurdere samspillet mellom rammebetingelser

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan på et generelt plan forholde seg kritisk til og bidra til vurderinger av utvalgte rammebetingelser for bærekraftige løsninger
 • kan bidra til enkle analyser av utvalgte rammebetingelser for konkrete foretaks bærekraftige løsninger
 • kan anvende og bidra til å drøfte innholdet i relevante begreper for bærekraftige løsninger og rammebetingelser fra flere områder
 • kan finne og forholde seg kritisk til informasjon(skilder) om foretaks situasjon knyttet til bærekraft, bærekraftige løsninger og deres rammebetingelser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle enkle prinsipielle argumenter vedrørende kostnader og nytte ved bruk av ulike typer virkemidler og utveksle faglige synspunkter med andre fagpersoner gjennom relevante uttrykksformer
 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor et nytt kunnskaps- og ferdighetsområde som er i sterk utvikling, blant annet gjennom forståelse av behovet for å integrere kunnskap fra ulike fagområder
 • kan bidra til innovativ tenkning rundt rammebetingelser for bærekraftige løsninger i foretak
 • kan reflektere kritisk over forhold av betydning for rammebetingelser og dermed bidra til å vurdere og diskutere spenningsforholdet mellom ulike typer reguleringer/virkemidler og deres praktiske virkning for å fremme eller hemme bærekraftige løsninger

Innhold

 • Emnet er ment å være et integrasjonsfag for økonomiske og andre perspektiver på bærekraftige/sirkulærøkonomiske utfordringer (status quo) og løsninger i praksis, basert på foretakscase som illustrerer rammebetingelser for bærekraftige foretak, varer, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Et casebasert emne innebærer at emnet over tid vil inkludere innhold jf. kulepunktene nedenfor, dog slik at det i enkeltår er rom for å prioritere utvalgte deler utfra hva som er relevant i de aktuelle casene.
  • Rammebetingelser knyttet til regnskap, skatt og avgift
  • Rammebetingelser knyttet til offentlige anskaffelser og B2B anskaffelser
  • Rammebetingelser knyttet til andre typer offentlige reguleringer (inkl. direkte knyttet til bærekraftselementer som miljø, likestilling/diskriminering, arbeidsmiljø og sikkerhet, korrupsjon, menneskerettigheter osv.)
  • Rammebetingelser knyttet til prioriteringer blant ressursformidlere (inkl. finansnæringen/egen- og fremmedkapitalinvestorer og offentlige myndigheter)
  • Etterspørsel etter og tilbud av bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsninger
  • Internaliteter og eksternaliteter, bærekraft, FNs bærekraftsmål og sirkulærøkonomi
  • Synliggjøring av (konsekvenser av) rammebetingelser og bærekraftige løsninger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg.

Emnet er ment å ha betydelige innslag av virksomhetsbasert innhold, gjennom presentasjon av og arbeid med praktiske case. Emnets (vektlegging av) innhold, inkludert hvilke rammebetingelser som behandles, kan variere fra år til år utfra hva som relevante aspekter i de aktuelle casene. Læringsutbyttene oppnås i stor grad gjennom presentasjoner og praktiske arbeid med fortakscase i samarbeid med andre. Undervisningssamlingene er derfor obligatoriske. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremmøte i 75% av emnets underviste timer (på samlinger). 
 • 2-3 skriftlige gruppeinnleveringer kombinert med muntlig presentasjon, knyttet til praktiske case.

Eksamen

2 dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.