2021/2022

BØK1004/1 Virksomhetsstyring for bærekraft

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan bruke virksomhetsstyringsmodeller for å styre virksomheter slik at de styrker sitt bidrag til en mer bærekraftig framtid
 • har kunnskap om implikasjoner for en virksomhet av å endre styringsfokus fra enkel bunnlinje til trippel bunnlinje
 • har kunnskap om regnskap som virkemiddel for å oppnå bærekraftige resultater, samt hvordan man utformer målbare prestasjonsmål som virker drivende for bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hvordan virksomhetsstyring kan være et verktøy for å fornye virksomheten og utvikle en forretningsagenda som bidrar til en bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hvordan næringslivsetikk og virksomheters samfunnsansvar kan påvirke anvendelsen av modeller for virksomhetsstyring

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vise hvordan virksomhetsstyringsmodeller, regnskap, næringslivsetikk og virksomheters samfunnsansvar (CSR) kan anvendes for å lede en virksomhet i en mer bærekraftig retning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere ulike tilnærminger til virksomhetsstyring for bærekraftig forretningsdrift med sikte på å bidra til en mer bærekraftig utvikling
 • kan delta i muntlige diskusjoner om problemer og løsninger innenfor virskomhetsstyring for bærekraft 
 • kan framstille relevant fagstoff både muntlig og skriftlig

Innhold

 • Fra tradisjonell styring og kontroll til virksomhetsstyring, som en forutsetning for å lykkes med å gjøre virksomheten mer bærekraftig
 • Fra prestasjonsstyring med enkel bunnlinje til virksomhetsstyring med trippel bunnlinje
 • Måling og regnskap som en forutsetning for virksomhetsstyring
 • Fornyelse av virksomheten gjennom å etablere en agenda for bærekraftige virksomhetsstyring
 • Bærekraftig forretningsdrift, men ikke for enhver pris – forholdet mellom økonomisk resultat, næringslivsetikk og virksomheters samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. På undervisningssamlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid/gruppediskusjoner/gruppepresentasjoner, hvor det forventes aktiv deltakelse fra studentene. Oppmøte på undervisningssamlinger og samarbeid med andre studenter er en forutsetning for å oppnå emnets læringsutbytter. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnet underviste timer (på undervisningssamlinger).
 • 1-3 skriftlige arbeidskrav (opplyses nærmere i undrevisningsplanen ved oppstarten av semesteret). 

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.