Language: NOR | ENG
2021/2022

BØK1003/1 Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om prosesser som påvirker til en bærekraftig utvikling av bedrifter og organisasjoner.
 • har kunnskap om relevante aspekter ved organisasjonspsykologi knyttet til klima og miljø.
 • har kunnskap om ledelse av grønne organisasjonsendringer, samt kjennskap til fagfeltet miljøledelse.
 • har kjennskap til hvordan man kan legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner for å fremme en bærekraftig utvikling.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreslå og gjennomføre tiltak som legger til rette for mer miljøvennlige valg og bærekraftig atferd på arbeidsplassen.
 • kan gjennomføre en kartlegging av ulike bestanddeler i en bærekraftig organisasjonskultur.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i muntlige diskusjoner om aktuelle problemer knyttet til bærekraftige organisasjoner og ledelse av grønne organisasjonsendringer, samt samarbeide med andre om problemløsning
 • kan framstille relevant fagstoff både muntlig og skriftlig

Innhold

 • Miljøpsykologi og organisasjoner
 • Organisasjonspsykologi
 • Ledelse
 • Grønne organisasjonsendringer
 • Miljøledelse
 • Samarbeid for bærekraftig utvikling
 • Miljøvennlig atferd på arbeidsplassen

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. På undervisningssamlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid/gruppediskusjoner/gruppepresentasjoner, hvor det forventes aktiv deltakelse fra studentene. Oppmøte på undervisningssamlinger og samarbeid med andre studenter er en forutsetning for å oppnå emnets læringsutbytter. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnet underviste timer (samlinger). 
 • Gjennomføring av og skriftlig rapportering på prosjekt/kasusarbeid i gruppe på inntil tre studenter. 

Eksamen

7 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen (essay). 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.