2021/2022

BØK1001/1 Miljøpsykologi - bærekraftig forbrukeratferd

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til psykologi som vitenskap og miljøpsykologi som psykologisk fagområde, spesifikt rettet mot forbrukeratferd
 • har kunnskap om temaområdene miljøatferd, forbrukerpsykologi/forbrukeratferd, bærekraftig forbruk, «nudging» og teoretiske modeller for miljøvennlig atferd, samt hvordan påvirke til mer miljøvennlige beslutninger
 • har kjennskap til miljøpsykologisk kunnskap om viktige sammenhenger mellom fysisk miljø og menneskelig atferd

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende utvalgte miljøpsykologiske kartleggingsmetoder og måleverktøy.
 • kan presentere og drøfte miljøpsykologiske problemer knyttet til forbruk på en faglig forsvarlig måte.
 • er i stand til å redegjøre for et psykologisk perspektiv på problemer knyttet til det miljøvennlig forbruk.

Generell kompetanse

 • kan delta i muntlige diskusjoner om aktuelle problemer knyttet tilbærekraftig forbrukeratferd, samt samarbeide med andre om problemløsning.
 • kan framstille relevant fagstoff både muntlig og skriftlig.

Innhold

 • Generell psykologisk kunnskap
 • Miljøpsykologi 
 • Forbrukerpsykologi
 • Miljøatferd og forbrukeratferd
 • «Nudging»
 • Miljøpsykologiske kartleggingsmetoder

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. På undervisningssamlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid/gruppediskusjoner/presentasjoner, hvor det forventes aktiv deltakelse fra studentene. Oppmøte på undervisningssamlinger og samarbeid med andre studenter er en forutsetning for å oppnå emnets læringsutbytter. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnet underviste timer (på undervisningssamlinger). 
 • Gjennomføre og skriftlig rapportering på prosjekt/kasusarbeid. 

Eksamen

2 dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.