2021/2022

GRESAF1000 Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar
 • kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsetting
 • kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekaftig innovasjon i forretningsmodeller

Generell kompetanse

Studenten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)

Innhold

Etikk:

 • Etikkens univers - autonomi og ansvar
 • Individuelt ansvar og samfunnsansvar
 • Etikkens grunnbegreper - Jus, etikk og moral
 • Etikk og begrunnelser - røde flagg og etisk   blindhet
 • Etiske prinsipper - det formale   likhetsprinsippet, offentlighetsprinsippet
 • Etiske teorier - utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk

 Samfunnsansvar og bærekraft:

 • Organisasjoner som aktører

           - I hvilken grad kan organisasjoner betraktes som moralske aktører
           - Hva det vil si at virksomheter har samfunnsansvar

 • FNs bærekraftsmål  
 • Perspektiver på samfunnsansvar og bærekraft
 • Interessentteorien - fra shareholder til stakeholder
 • Sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • Bærekraft - den triple bunnlinjen
 • Indikatorer for bærekraft
 • Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (inkl. trender for bærekraft)
 • Saksinnsalg av bærekraftige forretningsmodeller
 • Verktøy for samfunnsansvar - rapportering og sertifisering
 • Implementering av samfunnsansvarstiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor læringsressurser på høgskolens læringsplattform, oppgaveløsing og samlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Emnet bygger på en prosesslæringstankegang der studentene  arbeider med caseoppgaver og anvender nye teorier og modeller på samlingene. Praktiske øvelser er viktige for å oppnå emnets læringsutbytter. Deltakelse på samlingene er derfor obligatorisk. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnets underviste timer (på samlinger).  
 • Et skriftlig arbeidskrav i gruppe på inntil fire personer. 
 • En muntlig presentasjon i gruppe på inntil fire personer. 
 • Innlevering av semesteroppgave til veiledning (individuell). 

Eksamen

Skriftlig, individuell semesteroppgave. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.