2021/2022

KDBA200 Anvendt programmering for business analytics

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innenfor programmering (k1)
 • har kunnskap om programmeringsspråk og spørrespråk som er vanlige innen Business Analytics, samt programvare som er spesielt utviklet for håndtering og analyse av store og komplekse datamengder (k2)
 • har inngående om ulike måter å transformere data på (k3)
 • har kunnskap om hvordan man kan kombinere bruk av flere typer programmer i analyser (k4)
 • har kunnskap om effektiv feilsøking (k5)
 • har kunnskap om hvordan man skriver beregningsmessig effektive programmer (k6)

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme spørringer for hente ut data fra ulike typer databaser (f1)
 • kan transformere data for å gjøre dem egnet for analyse (f2)
 • kan anvende ett av programmeringsspråkene som er mye brukt innenfor business analytics (f3)
 • kan kombinere avanserte kunnskaper og ferdigheter innenfor økonomi- og ledelsesfag og metodefag med ferdigheter innen programmering i gjennomføring av ulike typer analyser (f4)

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan drøfte valg av verktøy og programmeringsløsning med programmeringsspesialister, analysespesialister og beslutningstakere (g1)
 • Kan holde seg oppdatert på utviklingen av metoder og verktøy for å hente fram, transformere data og programmere for business analytics (g2)

Innhold

 • Begreper og prinsipper innenfor programmering
 • Ulike typer programmeringsspråk og spørrespråk
 • Utforming av spørringer (SQL)
 • Metoder for å hente ut data fra databaser og datavarehus
 • Metoder for datatransformasjon (data wrangling)
 • Programmering i R
 • Praktisk analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning. Workshops med praktiske øvelser med spørrespråk og programmeringsspråk, samt bruk av instruksjonsvideoer. Oppgaveløsning, individuelt og i grupper. Presentasjoner.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Kombinasjon av praktiske og skriftlige teoretiske oppgaver. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer og to skal løses individuelt (opplyses nærmere i undervisningsplanen). Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

 • En ukes individuell hjemmeeksamen. Praktiske oppgaver og skriftlig rapportering inngår som en del av eksamensoppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Hjemmeeksamen: alle hjelpemidler tillatt