2021/2022

KDBA300 Prediktiv analyse og maskinlæring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvilken rolle maskinlæring spiller i business analytics (k1)
 • har kunnskap om hvordan maskinlæring virker og de viktigste maskinlæringsmetodene (k2)
 • har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til ulike maskinlæringsmetoder (k3)
 • har inngående kunnskap om de viktigste forskjellene mellom vanlige data og «big data» med henblikk på maskinlæringsapplikasjoner (k4)
 • har kunnskap om metoder og prinsipper for datautvinning (k5)

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre kvalifiserte valg av maskinlæringsteknikker for en gitt forretningsmessig problemstilling (f1)
 • kan evaluere maskinlæringsapplikasjoner og foreslå endringer som kan forberede ytelsen (f2)
 • kan evaluere forventet ytelse av maskinlæringsapplikasjoner på nye data (f3)
 • kan anvende kjente maskinlæringsalgoritmer og implementere dem i maskinklæringsapplikasjoner (f4)
 • kan utforme utvalgte typer algoritmer og implementere disse (f5)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende maskinlæringsalgoritmer slik at man får ny kunnskap som belyser virksomhetens økonomiske og ledelsesmessige utfordringer (g1)
 • kan formidle selvstendig kunnskap om bruk av maskinlæringsmetoder og kommunisere med eksperter om utforming av maskinlæringsalgoritmer og implementering av maskinlæringsapplikasjoner (g2)

Innhold

 • Regresjon  i maskinlæring
 • Kunstige nevrale nettverk
 • Støttevektormaskiner
 • Trebaserte metoder
 • Prinsipalkomponentanalyse
 • Klustring
 • Anomalitetsdeteksjon
 • Tidsrekkeprognostisering
 • Modellvalg og modellblanding
 • Regularisering
 • Kryssvalidering og bootstrap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning. Workshops med praktiske øvelser. Oppgaveløsning, individuelt og i grupper. Presentasjoner.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer to skal løses invidiuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. 
 • Obligatorisk frammøte på 50% av emnets underviste timer. 

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 40% av karakteren) og
 • én ukes individuell hjemmeeksamen  (teller 60% av karakteren). Praktiske oppgaver og skriftlig rapport inngår som en del av oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Skoleeksamen: ingen hjelpemidler tillatt 
 • Hjemmeksamen: alle hjelpemidler tillatt