2021/2022

3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om tradisjonelle investeringsanalyser og hvilke forutsetninger disse er bygget på (k1)
 • har avansert kunnskap om håndtering av risiko i tradisjonelle investeringsanalyser (k2)
 • har spesialisert kunnskap om behandling av risiko og verdsettelse av prosjekter med utgangspunkt i realopsjonsteori og gjennom dette innsikt i for hvordan virksomheter kan skape seg fleksibilitet (k3)
 • har inngående kunnskap om opsjonsteori (k4)
 • har inngående kunnskap om teorier angående finansiering og kapitalstruktur (k5)

Ferdigheter
Studenten

 • kan innhente, analysere og tolke informasjon som grunnlag for investeringsanalyse og forholde seg kritisk til informasjonskildene (f1)
 • kan forholde seg kritisk til modeller for analyse av investeringer under usikkerhet og verdsettelse på en slik måte at egne resonnementer kan formuleres (f2)
 • kan drøfte og vurdere og ulike modeller for analyse av investeringer under usikkerhet og verdsettelse (f3)
 • kan anvende relevante metoder for å gjennomføre analyser av investeringer under usikkerhet og verdsettelse med utgangspunkt i realopsjonsteori (f4)

Generell kompetanse
Studenten

 • kan drøfte etiske forhold knyttet til virksomhetens investeringsbeslutninger (g1)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder gjennom å forstå investeringer i et tjenesteperspektiv (g2)
 • kan argumentere, forsvare eller rettferdiggjøre egne ideer, beslutninger og anbefalinger i forbindelse med investeringer under usikkerhet og verdsettelse (g3)
 • kan bidra til endrings- og innovasjonsprosesser ved å legge til rette for fleksibilitet for virksomheten gjennom beslutningsstøtte for investeringer (g4)

Innhold

 • Tradisjonelle investeringsanalyser og forutsetninger disse er bygget på
 • Modeller for håndtering av risiko ved tradisjonelle investeringsanalyser
 • Grunnleggende opsjonsteori
 • Opsjonsteori og risiko
 • Investeringsanalyser med utgangspunkt i opsjonsteori
 • Opsjonsteori og finansiell styring
 • Finansiering og kapitalstruktur

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsing, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60 % av karakteren i emnet) og
 • semesteroppgave med gitt problemstilling i gruppe på inntil tre personer (teller 40 % av karakteren i emnet). Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.     

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått.