2021/2022

3MØS300 Selskapsverdsettelse og skatteatferd

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har spesialisert kunnskap om de sentrale verdsettelsesmodellene og sammenhengene mellom dem (k1)
 • har spesialisert kunnskap om bruk av offentlig tilgjengelig informasjon, spesielt regnskapsinformasjon, til analyseformål (k2)
 • har avansert kunnskap om metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi (k3)
 • har avansert kunnskap om hvordan skatter påvirker kontantstrømmer etter skatt, hvordan skatteregler påvirker kontraktsutforming mellom transaksjonsparter, og hvordan utforming av skattesystemet påvirker skatteatferden (k4)
 • har avansert kunnskap om rasjonell og begrenset rasjonell beslutningsatferd (k5)

Ferdigheter
Studenten

 • kan forklare og anvende de sentrale verdsettelsesmodellene for selskaper og aksjer, og diskutere modellenes styrker og svakheter (f1)
 • kan integrere skattemessige vurderinger og økonomisk teori, og vurdere betydningen av skillet mellom rasjonell og begrenset rasjonell atferd for ressursallokering (f2)
 • kan foreta en analyse av årsregnskaper og foreta justeringer for vurdering av den reelle underliggende inntjeningen, samt analysere trender i historisk inntjening (f3)
 • kan bidra til å utarbeide prognoser for framtidige kontantstrømmer før og etter skatt (f4)
 • kan bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag for ressursallokeringsbeslutninger (f5)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over forhold av betydning for verdsettelse av selskaper, inkludert kvaliteten og sikkerheten til informasjonen som brukes (g1)
 • kan bidra til økt systematisk tenkning knyttet til betydningen av rasjonell og begrenset rasjonell beslutningsatferd for denne type komplekse transaksjoner og kontrakter (g2)
 • kan reflektere kritisk over skattesystemets og ulik skatteatferds betydning for ressursallokering (g3)
 • kan kommunisere om modeller, forutsetninger og kritiske faktorer for verdifastsettelse til beslutningstakere uten økonomisk bakgrunn (g4)
 • kan diskutere ressursallokering, inkludert vurdering av skattemessige og atferdsmessige forhold, med andre fagpersoner (g5)

Innhold

 • Teoretiske og praktiske metoder for verdsettelse av selskaper
 • Regnskapsanalyse, strategisk analyse og annen analyse av offentlig tilgjengelig informasjon som grunnlag for verdivurderingene
 • Prognoser for kontantstrømmer og estimater for avkastningskrav
 • Skattemessig problemstillinger knyttet til verdivurderinger
 • Rasjonell og begrenset rasjonell beslutningsatferd

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsing i grupper. Det tas sikte på å bruke nyhetssaker i undervisningen. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav. 

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50% av emnets underviste timer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.