2021/2022

3MØS260 Økonomistyring, prosjektledelse og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale begreper innen økonomistyring i prosjekt herunder ledelsesteknologiers rolle i prosjektledelse (k1)
 • har kunnskap om hvordan ledelse og økonomistyring i prosjekt har utviklet seg i et historisk perspektiv (k2)
 • har avansert kunnskap om økonomistyringens strategiske og operative roller i virksomhetens innovasjonsprosesser i forhold til utvikling av nye prosesser, produkter og tjenester (k3)
 • har inngående kunnskap om økonomistyringens rolle i situasjoner der det råder stor kontekstuell og operasjonell usikkerhet i prosjekt (k4)
 • har avansert kunnskap om hvordan prosjektorganisasjonens økonomistyring samspiller med virksomheten og andre interessenter i omgivelsene (k5)
 • har inngående kunnskap om hvordan økonomistyringen kan mobilisere og anvende resurser i termer av humant, relasjonelt og strukturelt intellektuelt kapital i innovasjonsprosesser (k6)

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk diskutere ulike perspektiver på økonomistyring og prosjektledelse (f1)
 • kan analysere ulike prosjektkontekster og identifisere praktiske utfordringer for økonomistyringen generelt, såvel som spesifikt, i forhold til innovative utviklingsprosjekt (f2)
 • kan drøfte og begrunne ulike strategier for økonomistyring og prosjektledelse med henblikk på praktiske resultater og suksess kriterier så som innovasjon, relevans, effektivitet, og ny kunnskap (f3)
 • kan drøfte og begrunne konsekvensene av ressursbaserte og performative perspektiver på økonomistyring i innovasjonsprosesser (f4)

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere økonomistyringens rolle i innovasjonsprosessen og forholde seg til etiske hensyn og utfordringer i relasjon til prosjektets interessenter (g1)
 • kan anvende kunnskap om økonomistyring og prosjektledelse på nye områder som kan utvikle handlingsrommet og evnen til å balansere mellom ulike interesser og hensyn på kort og lang sikt (g2)
 • kan bidra til å forstå og fremme en hensiktsmessig økonomistyring og organisering av virksomhetens innovasjonsprosesser (g3)

Innhold

 • Prosjektet som organisatorisk fenomen og utfordring i økonomistyringen
 • Ledelse og økonomistyring i prosjekt i et historisk perspektiv
 • Økonomistyring i innovasjon og kunnskapsproduksjon
 • Usikkerhet, risiko, økonomistyring og kontroll
 • Økonomistyring, suksess og evaluering
 • Økonomistyringens kontekst i prosjekt: virksomheten og interessentene
 • Alternative perspektiver i økonomistyring og ledelse i prosjekt; den skandinaviske skole
 • Forskningsfronten: virksomhetens kunnskap og tjenester i et prosjektperspektiv, ressursbaserte og performative synset på intellektuelt kapital. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsing, case og diskusjoner. 

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

Semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer.

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgavene.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.