2021/2022

3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike teorier for hvordan økonomiske transaksjoner kan koordineres gjennom markeder, organisasjoner og nettverk (k1)
 • har inngående kunnskap om økonomiske teorier som kan forklare virksomhetens grenser, hvorfor noen økonomiske transaksjoner gjøres i et marked, mens andre gjøres internt i virksomheten (k2)
 • har inngående kunnskap om hvordan økonomisk organisasjonsteori kan forklare konkurransemessige fortrinn gjennom egenskaper ved virksomhetens ressursbase, samt hvordan virksomheten kan samskape, endre og utvide sin ressursbase gjennom sine relasjoner (k3)
 • har oversikt over de historiske linjene innenfor økonomisk organisasjonsteori og dens teoretiske bidrag til strategisk ledelse og økonomistyring (k4)

Ferdigheter 
Studenten

 • kan anvende og forholde seg kritisk til økonomisk organisasjonsteori og forskningsresultater på området (f1)
 • kan strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til organisering og styring av virksomheter, samt foreslå løsninger på praktiske og teoretiske problemer på grunnlag av egne analyser (f2)

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan identifisere etiske problemstillinger og drøfte virksomhetens samfunnsansvar i forbindelse med økonomisk organisering (g1)

Innhold

 • Neoklassisk teori som referansepunkt
 • Transaksjonskostnadsteori, begrenset rasjonalitet og opportunisme
 • Vertikal integrasjon, risikodeling, incentiver, kontrakter og tillit
 • Ressursbaserte teorier, dynamiske kapabiliteter
 • Økonomisk atferdsteori
 • Agentteori
 • Aktør-nettverkteori
 • Institusjonell teori
 • Interorganisatorisk teori
 • Økonomisk organisering, etiske problemstillinger og samfunnsansvar

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, presentasjoner, diskusjoner og case, samt oppgaveløsning, individuelt og i gruppe.
Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.