2021/2022

3REV100 / SREV100 / HREV100 / KREV100 Grunnleggende regnskap

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan gjøre rede for formålet med finansregnskapet samt sentrale krav og rammebetingelser det må tilfredsstille
 • kan forklare finansregnskapets oppbygging fra registrering av transaksjoner til påvirkning av resultat og balanse
 • kan klassifisere økonomiske transaksjoner i tråd med norsk standard kontoplan
 • kan gjengi grunnleggende regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
 • kan skille mellom begrepene utgift/utbetaling/kostnad, inntekt/innbetaling som grunnlag for korrekt regnskapsmessig behandling

Ferdigheter
Studenten

 • kan forstå vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
 • kan forstå vanlig forekommende periodiseringer i et regnskap
 • kan lese og forstå resultatregnskap for en periode og balanserapport ved periodeslutt med utgangspunkt i transaksjonssammendrag / saldobalanse
 • kan forstå nøkkeltallsanalyser av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet ut fra informasjon i finansregnskapet og eventuell tilleggsinformasjon

Generell kompetanse
Studenten

 • kan gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i løpende regnskapsregistrering samt utarbeiding av årsregnskap i tråd med god regnskapsskikk, standarder og lovgivning

Innhold

 •   Regnskapets oppbygging
 •   Standard kontoramme og –plan
 •   Krav til dokumentasjon og oppbevaring
 •   Merverdiavgift
 •   Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 •   Avskrivninger
 •   Øvrige periodiseringer og avsetninger
 •   Verdivurderingsregler
 •   Regnskapsavslutning med presentasjon av resultatregnskap og balanse
 •   Enkle nøkkeltall

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Særtrykk av Regnskapsloven og Bokføringsloven og forskrifter eller lovsamlinger hvor disse inngår, f eks. Revisors håndbok
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.