2021/2022

3REG160 / SREG160 / KREG160 Videregående regnskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten 

 • kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende norske regnskapsregulering i lys av brukergruppenes informasjonsbehov og nasjonal og internasjonal utvikling av standardsetting og lovgrunnlag
 • kan gjøre rede for innholdet i historisk kost- og virkelig verdi-modellene for regnskaps-føring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering) og tolking av modellavhengige poster i regnskapet
 • kan gjøre rede for de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • forklare behovet for konsernregnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsernregnskap

Ferdigheter
Studenten 

 • kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, spesielt for små foretak, inklusiv skatteposter, resultatdisponering og kontantstrøm for AS
 • kan tolke finansregnskapsinformasjon i lys av Regnskapslovens modellvalg
 • kan analysere lønnsomhet, risiko, likviditet og finansiering med utgangspunkt i finansregnskapet
 • kan foreta konsolidering av enkle selskapsregnskap til samlet konsernregnskap

Generell kompetanse
Studenten 

 •   kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et finansregnskap i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og konsernforhold
 •   kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til norsk og internasjonal regnskapsregulering

Innhold

 • Resultat- og balanseorientering
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • Regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.
 • Sammenhengen  mellom regnskap og skatt
 • Årsberetning og noteopplysninger
 • Kontantstrømoppstilling     
 • Regnskapsregelverket for små foretak
 • Regnskapsregelverket for ideelle organisasjoner
 • Regnskapsanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurdres med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Særtrykk av Regnskapsloven, Skatteloven, Bokføringsloven og forskrifter eller lovsamlinger hvor disse inngår, f eks. Revisors håndbok
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.