2021/2022

3BED200 / SBED200 / KBED200 Investering og finansiering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan identifisere situasjoner/beslutninger der investeringsanalytiske metoder er relevant å bruke
 • kan forklare tidsverdien av penger og forklare og anvende begrepene nominell rente, reell rente og risikojustert rente
 • kan gjøre rede for de sentrale metodene for analyse og lønnsomhetsvurdering av investeringer
 • kan gjøre rede for de sentrale metodene for analyse av risiko; følsomhetsanalyse, scenarioanalyse og beslutningstre
 • kan gjøre rede for  kapitalverdimodellen
 • kan forklare hvordan gjeldsgraden påvirker risikoen i bedriften

Ferdigheter

Studenten

 • kan budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm ved både investerings- og finansieringsbeslutninger
 • kan gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringer etter nåverdi-, internrente- og annuitetsmetode og tilbakebetalingsmetoden
 • kan analysere ulike finansieringsmuligheter etter nåverdi og effektiv rente
 • kan utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er sentrale elementer
 • kan anvende kapitalverdimodellen for å etablere risikojustert avkastningskrav når markedsrisikoen er relevant
 • kan vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger, med vekt på tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av relevant kontantstrøm

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan formidle verdien av fleksibilitet knyttet til foretakets investeringsbeslutninger til beslutningstakere

Innhold

 • Modeller for budsjettering av relevant kontantstrøm
 • Renteregning og diskontering
 • Modeller for lønnsomhetsvurdering av investerings- og finansieringsprosjekter
 • Risikovurdering; Følsomhetsanalyser og stjernediagram
 • Kapitalkostnad, kapitalverdimodell og risikojustert rente
 • Ulike typer finansiering
 • Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko for eierne

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning individuelt og i gruppe. Bruk av regneark i oppgaveløsning og arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.