2021/2022

3BED100 / SBED100 / HBED100 / KBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • kan beskrive økonomifunksjonene i virksomheten, samt de grunnleggende trekkene og elementene i et økonomistyringssystem
 • kan forklare kostnadsteorien
 • kan forklare bedriftens tilpasning i markedet under ulike markedsformer
 • kan forklare selvkost- og dekningsbidragsprinsippet, herunder hvordan kostnads-, volum- og resultatanalyser kan anvendes i analyser
 • kan forklare ulike prinsipper og metoder for produktkalkulasjon, herunder grunnleggende forutsetninger for og svakheter med de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • kan forklare hensikten med og utforming av enkle driftsregnskap

Ferdigheter
Studenten

 • kan med basis i kostnads- og markedsteorien;
  • analysere og diskutere foretakets tilpasning under ulike markedsformer
  • analysere konsekvenser av prisendring og prisdifferensiering
  • beregne og fortolke ulike elastisiteter
 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet
  • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
  • gjennomføre analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
  • gjennomføre følsomhetsanalyse, samt vurdere virksomhetens markedsrisiko ut fra bidragskalkyler og kostnadsstruktur
  • kan utarbeide enkle driftsregnskap, herunder hensynta resultatkonsekvenser av beholdningsendringer og ulike beholdningsvurderinger

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende det bedriftsøkonomiske begrepsapparatet for å kommunisere med andre innenfor fagområdet 
 • kan bidra til god økonomistyring i bedriften gjennom modellbasert innsikt i kortsiktige driftsbeslutninger, kalkulasjon, prising og driftsregnskap
 • kan formidle og rapportere bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger 

Innhold

 •   Målet med virksomheten og virksomheten sin plass i det økonomiske system
 •   Ulike markedsformer og bedriftens tilpasning i markedet – om pris og etterspørsel
 •   Kostnadsteori og kostnadsstruktur
 •   Dekningsbidragsmodellen og kostnads-, resultat- og volumanalyser
 •   Kalkulasjon og produktprising
 •   Lønnsomhetsanalyser og risikovurderinger
 •   Produktvalg og produktprioritering under knappe ressurser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing. Regneark benyttes i oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.