2021/2022

3REV220 / SREV220 / HREV220 / KREV220 Økonomistyring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan forklare oppbyggingen av, forutsetninger for, og anvendelser av henholdsvis bidrags-, selvkost- og aktivitetsbaserte kalkyler
 • kan beskrive ulike driftsregnskapsmodeller med tilhørende anvendelsesområder
 • kan skille relevante fra ikke relevante kostnader i kortsiktige driftsrelaterte beslutninger
 • kan identifisere forskjeller mellom driftsregnskap og kortsiktig likviditetsoppfølging
 • kan gjøre rede for teknikker i budsjettering og sammenhengene mellom de sentrale delbudsjettene som inngår i et samlet budsjettsystem
 • kan beskrive standard modeller for desentralisert økonomisk styring

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende styrings- og kontrollgrunnlag for en virksomhets drift i form av kalkyler, standarder, budsjetter og driftsregnskap
 • kan tallfeste hvordan avvik mellom oppnådd og budsjettert resultat fra periodens drift kan forklares ved dekomponering av totalavvik i henholdsvis salgspris-, salgsvolum-, faktorpris- og faktorproduktivitetsavvik
 • kan trekke ut relevant informasjon fra kalkyler og driftsregnskap for å ta kortsiktige driftsrelaterte beslutninger
 • kan beregne og analysere virkningene av de kortperiodiske driftsbudsjettene

Generell kompetanse
Studenten

 • kan formidle beslutnings- og styringsrelevant informasjon for løpende (kortperiodisk) økonomistyring i strukturert rapportform

Innhold

 • Kalkyler
 • Prissetting
 • Budsjetter
 • Driftsregnskap og styringsrapporter
 • Avviksanalyser
 • Beslutningsrelevante kostnader
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon og styring
 • Desentralisering av økonomisk ansvar
 • «Just in time»

Arbeids- og undervisningsformer

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.