2021/2022

3MET120 / HMET120 / KMET120 Matematikk for økonomer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har teoretiske kunnskaper i elementær algebra, algebraiske operasjoner, analyse av ulike type funksjoner, algebraiske og geometriske rekker, finansmatematikk, derivasjon og integralregning på det nivå som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsutbyttene i emnet og kunne knytte  matematikkunnskapen til problemstillinger innenfor samfunns- og  bedriftsøkonomi

Ferdigheter
 Studenten

 • behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, ekspontentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse
 • kan deriverer funksjoner og analysere funksjoners nullpunkter, kontinuitet, monotoniegenskaper, ekstremverdier og elastisitet
 • kan analysere ulike funksjonstyper av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer. Dette innebærer å finne og klassifisere stasjonære punkter innenfor et avgrenset område fastsatt ved bi-betingelser, herunder anvendelse av Lagranges metode.
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker og konvergens av geometriske rekker.
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstyper som inngår

Generell kompetanse
 Studenten

 • har ferdigheter i logisk og analytisk tenkning som gir grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver som krever matematikkforståelse

Innhold

 • Elementær algebra
 • Algebraiske operasjoner
 • Analyse av ulike typer funksjoner
 • Algebraiske og geometriske rekker
 • Finansmatematikk
 • Derivasjon
 • Integralregning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og veiledning.

Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag enn S1+S2 fra videregående skole (eller tilsvarende) må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 2-4 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice og/eller skriftlige innleveringer. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Formelsamling.
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.