2021/2022

3MET130 / SMET130 / HMET130 / KMET130 Statistikk for økonomer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

 • kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • kan anvende terminologien for og forklare sammenhengen mellom utfall, utfallsrom, begivenheter og sannsynligheter
 • kan gjøre rede for sannsynlighetsfordelinger, samt simultane sannsynlighetsfordelinger, herunder beregning av forventning, varians og kovarians
 • kan forklareskillet mellom deskriptiv statistikk og statistisk inferens, samt gi eksempler på fallgruver knyttet til det å generalisere på bakgrunn av data

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel og videreføre dette til lineære kombinasjoner av stokastiske variable
 • kan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling og t-fordeling
 • kan estimere ukjente parametere, både punktestimering og intervallestimering
 • kan gjennomføre hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • kan foreta kjikvadrattester, både til modelltesting og testing av uavhengighet
 • kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker runnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • kan kjenner til bruk av statistiske metoder innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet
 • har det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet og for å kunne jobbe med problemorienterte oppgaver som krever statistikkforståelse

Innhold

 • Presentasjon og tolkning av statistiske data
 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Sannsynlighetsmodeller
 • Estimering   av parametere
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Kjikvadrattester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsing og selvstendig arbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser, øvelser i statistikkprogram og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Formelsamling
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.