Language: NOR | ENG
2021/2022

3SAM100 / SSAM100 / KSAM100 Makroøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • kan forklare hva som inngår i Nasjonalbudsjettet
 • kan forklare sentrale makroøkonomiske størrelser, samt vise og forklare sammenhenger mellom disse
 • kan gjøre rede for overordnede makroøkonomiske målsettinger
 • kan gjøre rede for hvordan inflasjon virker i økonomien
 • kan gjøre rede for  forhold som påvirker konjunktursituasjoner i økonomien, samt stabiliseringspolitiske virkemidler
 • kan beskrive arbeidsledighet og hvorfor dette er en viktig indiaktor på konjunktursituasjonen i økonomien
 • kan gjøre rede for hvordan sentrale grunnleggende internasjonale forhold påvirker den nasjonale økonomien
 • kan beskrive økonomisk vekst og forklare sentrale drivkrefter som gir grunnlag for økonomisk vekst

Ferdigheter
Studenten

 • kan bruke enkle makroøkonomiske modeller og teori til å forklare et lands økonomiske situasjon og utviklingstendenser
 • kan vurdere konjunktursituasjonen i økonomien, samt analysere virkningen av økonomiske sjokk og stabiliseringspolitikk ved hjelp av grafiske og matematiske modeller

Generell kompetanse
Studenten

 • kan innhente informasjon om makroøkonomiske indikatorer og holde seg oppdatert på videre trender og utviklingstendenser i økonomien
 • kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og matematiske makroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer

Innhold

 •   Nasjonalregnskap/-budsjett
 •   Grafiske og matematiske makroøkonomiske modeller
 •   Konjunkturer
 •   Arbeidsledighet
 •   Inflasjon
 •   Økonomisk vekst
 •   Økonomiske sjokk
 •   Makroøkonomisk politikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

4 timer skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.