2021/2022

ØKA1013/1 Markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
 • kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale begreper
 • kan forklare begrepene  markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har for virksomheter
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og prosesser, med fokus på:
  • hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
  • målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler
 • kan diskutere hvordan verdi for kunden skapes og hvordan dette påvirker kundens/brukerens lojalitet og tillitt.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringsutfordringer
 • kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø, konkurransesituasjon og kunder
 • kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert på markedsanalysen
 • kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser

Generell kompetanse

 • har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens inntekter

Innhold

 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
 • Strategi og markedsplanleggingsprosessen
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler 
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging 
 • Markedsetikk og samfunnsansvar
 • Digital markedsføring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsing i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.