2021/2022

ØKA1020/1 Mikroøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

 • kan vise og forklare hvordan konsumenter fatter beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • kan vise og forklare hvordan produsenter fatter beslutninger basert på teknologi og faktorpriser
 • kan gjøre rede for forutsetningene i markedsteorien og markedsmekanismenes virkemåte
 • kan anvende mikroøkonomisk teori og modeller til å forklare samspillet mellom konsumenter og produsenter i en markedslikevekt
 • kan gjøre rede for ulike former for markedssvikt  
 • kan forklare hvorfor mikroøkonomisk teori kan betraktes som faglig grunnlag for andre økonomiske fag

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller for å analysere markedslikevekten og samfunnsøkonomisk effektiv i ulike konkurransesituasjoner og for å analysere enkle anvendte problemer
 • kan vurdere hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet og inntektsfordeling

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over forholdet mellom individuelle økonomiske valg og samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgene
 • kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer

Innhold

 • Konsument- og produsentteori
 • Ulike konkurranseformer
 • Økonomisk effektivitet
 • Markedssvikt
 • Virkninger av offentlige inngrep i markeder
 • Anvendte problemstillinger
 • Grafiske og matematiske modeller

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2022 gjort endringer i eksamensform på emnet.

Eksamensformen våren 2022 er individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4,5 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.