2021/2022

3BA300 / 3BA302 / 3BA304 / BØK2003 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er et større skriftlig arbeid, som skal gjenspeile faglig forståelse og selvstendighet. Bacheloroppgaven skal være en veiledet faglig fordypning innenfor et selvvalgt tema knyttet til studiets sentrale fagområde(r).

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskaper innen selvvalgt del av studiets sentrale fagområde(r)
 • har forståelse for analytisk og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og systematisk / vitenskapelig vurdering

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor studiets fagområde
 • kan identifisere og vurdere teori, litteratur og metoder som er relevant for problemstillingen, samt treffe begrunnede valg
 • kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • kan planlegge og gjennomføre empirisk datainnsamling, samt kunne analysere funnene etter vitenskapelige metoder
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk / vitenskapelig måte
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er relevant for problemstillingen
 • har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, virksomheten og samfunnet
 • har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale, samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Innhold

Studentene skal formulere egne problemstillinger med utgangspunkt i emner fra bachelorstudiet, som følges opp teoretisk og metodisk gjennom veiledning. Oppgavearbeidet gjennomføres med utgangspunkt i krav til samfunnsvitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving.

 Ut over å tilfredsstille akademiske krav, kan bacheloroppgaven gjerne også være praktisk rettet og/eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil i nest siste semester bli gitt nærmere orientering om arbeidet. Arbeidet med å jobbe fram en problemstilling, valg av metode og litteratursøk starter i høstsemesteret (se obligatoriske arbeidskrav).

Bacheloroppgaven skrives av to studenter. Bare unntaksvis skriver en student bacheloroppgaven alene. Studentene får individuell og/eller gruppebasert veiledning oppad begrenset til et fastsatt antall timer per oppgave. Formen på veiledningen avtales mellom den enkelte veileder og student, men det stilles krav til at veiledningen foregår på bakgrunn av skriftlig materiale som studentene har sendt veileder på forhånd.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • oppmøte på to oppgaveseminarer i oktober/november (opplyses nærmere i høstsemesteret)
 • innlevering av prosjektbeskrivelse innen 1. desember
 • oppmøte på minimum en veiledningstime (veileder tildeles fra januar)
 • innlevering av oppmeldingsskjema innen 1. mars

Eksamen

Bacheloroppgave, samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan bidra til justering av karakteren med en karakter opp eller ned individuelt. 

Til den muntlige høringen skal studentene presentere et forberedt innlegg basert på bacheloroppgaven, samt svare på spørsmål fra sensorene. Formen på det forberedte innlegget informeres før eksamen avvikles.

Ved bacheloroppgaven i gruppe står alle deltakerne i gruppa ansvarlig for alt innhold i det skriftlige produktet. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.