2021/2022

3LED300 / SLED300 / KLED300 Strategi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan gjøre rede for strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • kan drøfte og anvende strategibegrepet
 • kan beskrive den strategiske planleggingsprosessen og generiske strategier
 • kan forklare fundamentale teorier, modeller og analytiske verktøy brukt i strategisk analyse
 • kan gjøre rede for hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for strategi i dynamiske omgivelser og kjenner til nyere strategisk praksis

Ferdigheter
Studenten

 • kan gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse for en virksomhetsenhet med fokus på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser
 • kan drøfte sammenhengen mellom strategi og andre økonomi- og ledelsesfag
 • kan innhente og anvende relevant informasjon fra varierte kilder for å belyse bedriftens konkurransesituasjon og forhold i bransjen

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere etiske problemstillinger og vise til samfunnsansvar i forbindelse med virksomhetens strategiske beslutninger
 • kan samarbeide med andre i en strategiprosess og kommunisere resultatene på det til enhver tid gjeldende undervisningsspråk
 • kan delta i drøfting av strategisk analyse i en virksomhet, evaluere alternativer og gi anbefalinger om strategiske valg.

Innhold

 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • Strategisk planlegging, analyse og ledelse
 • Ekstern analyse
 • Intern analyse
 • Generiske strategier, posisjonering og profilering
 • Strategisk valg og implementering
 • Virksomhetens samfunnsansvar
 • Nyere strategisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsinger, gruppearbeid, seminarer, diskusjoner og presentasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra   A-F, der E er laveste ståkarakter.

For høsten 2021 er vurderingsformen i SLED300 endret til 6 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.