2021/2022

3MMF240 Tjenesteinnovasjon

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale begreper innen tjenesteinnovasjon (k1)
 • har inngående kunnskap om hvordan innovasjon drives frem og måles (k2)
 • har inngående kunnskap om ulike praksiser innen innovasjonsområdet, samt forstår hvordan dette står i forhold til innovasjonsresultatet (k3)
 • har inngående kunnskap om metoder innenfor tjenesteinnovasjon og på hvilke sett disse speiler innovasjonspraksisen i virksomheter (k4)
 • har avansert kunnskap om hvordan innovasjon og tjenesteutvikling kan brukes til å forbedre eksisterende tjenester, skape nye tjenester, med utgangspunkt i den historiske utviklingen av produkt- og tjenesteinnovasjon (k5)

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og diskutere ulike perspektiver og modeller av innovasjon og kunde / bruker rolle i samskapingsprosessen, samt i utviklingsprosessen (f1)
 • kan analysere hvordan ulike eksterne og interne situasjoner og ressurstilgang påvirker innovasjonsprosessen (f2)
 • kan drøfte og begrunne ulike strategier og metoder for å øke kundens opplevelse av verdiskaping prosesser i virksomheten og kjenner ulike markedsføringsmetoders relevans og effektivitet (f3)
 • kan bidra til økt bruk av vitenskapelig kunnskap i en tradisjonell praksis innenfor området innovasjon (f4)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere etiske problemstillinger i forbindelse med tjenesteinnovasjonsprosesser, spesielt der hvor kunden er en aktiv deltaker (g1)
 • kan anvende kunnskap om innovasjonsprosesser på nye områder slik at det øker virksomhetens verdiskaping (g2)
 • kan kommunisere markedsrelevansen i innovasjonsprosesser internt i virksomheten og mot potensielle kunder (g3)
 • kan bidra til å forstå og fremme nytenkning i virksomheter (g4)

Innhold

 • tjenesteinnovasjon i virksomheter og bransjer
 • utvikle nye tjenester (new service development) og tjenesteinnovasjon gjennom hele verdisamskapingsprosessen
 • kunden som verdisamskaper, og gjennom dette belyse teorier om tjenesteinnovasjon
 • markedsføringsundersøkelser og adopsjonsprosesser
 • utvikling av tjenestevedlikehold (service maintenance)
 • utvikling for å forbedre service ytelse (service performance)
 • innovasjon fra et tjenestelogikkperspektiv
 • ulike måter å beskrive og klassifisere innovasjon på
 • praksis og teori for innovasjonsprosesser
 • kundeinvolvering i innovasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsing, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.