2021/2022

RLT1005/1 Innføring i reiseliv

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kan identifisere reiselivsprodukter og sentrale produsentgrupper i næringen
  • Har kunnskaper om kunde- og markedsforståelse
  • Har kunnskaper om reiselivets plass og virkninger på det øvrige samfunnet

Ferdigheter:

  • Kan analysere samspillet mellom primære reiselivstilbydere og aktører i samfunnet som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling
  • Kan anvende reiselivsfaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

  • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
  • Kan kommunisere med fagpersoner, representanter for næringen og forvaltningen på et faglig nivå

Innhold

Emnet har flere deltemaer som skal bidra til en grunnleggende forståelse av reiselivsproduksjon. For det første omfatter emnet kunnskap om hva reiselivsprodukter er og de sentrale produsentgruppene (bransjene) i næringen. For det andre gir emnet innføring i en kunde- og markedsforståelse i reiselivssammenheng. Det tredje temaet legger vekt på innsikter i samspillet mellom de primære reiselivstilbydere og aktører i samfunnet som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling. Det siste temaet er en innføring i reiselivets sosiale og kulturelle virkninger på vertssamfunnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir lagt opp som forelesninger og seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt to arbeidskrav i emnet, hvorav det ene er individuelt og det andre en gruppebesvarelse. Studentene må ha godkjent begge arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen