2021/2022

RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling

Læringsutbytte

Et hovedmål med emnet attraksjons- og opplevelsesproduksjon er å gi studentene innføring i hvordan opplevelser iscenesettes og dramatiseres. Studentene skal også kjenne til hvordan opplevelsesbedrifter kan foreta analyser for kunne tilrettelegge for en meningsfull opplevelse for ulike kundegrupper. Videre skal studentene etter endt emnet ha kjennskap til sentrale forhold som har betydning for kundenes valg om å besøke en attraksjon fremfor en annen. Det er også et mål med emnet at studentene skal kunne gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.

Innhold

Emnet attraksjons- og opplevelsesutvikling tar for seg utviklingen av opplevelsesindustrien frem til i dag. Emnet tar også opp sentrale begreper og modeller knyttet til utvikling og ledelse av opplevelsesbedrifter og attraksjoner. Spesielt fokuseres det på hva som bidrar eller skaper en meningsfull eller verdifull opplevelse for kunder. Således er emnet ment å fremheve viktigheten av god kundeforståelse og hvordan dette kan oppnås. Det er også et mål med emnet å peke på hvordan man ved enkle beregninger kan vurdere lønnsomheten av opplevelseskonsepter.

Arbeids- og undervisningsformer

Teoretiske emner vil bli introdusert gjennom tradisjonelle forelesninger og/eller seminarer. Det tilstrebes en praktisk tilnærming og anvendelse av teori gjennom ekskursjon og/eller gjesteforelesere og workshops.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det legges opp til et gruppebasert arbeidskrav.

Eksamen

Eksamen i faget består av en skriftlig og muntlig del. Skriftlig del gjennomføres som en gruppebasert hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen vil gå over tre dager hvor gruppen kan bestå av inntil tre (3) personer. På hjemmeeksamen vil det bli gitt en veiledende karakter hva gruppen som et hele har oppnådd på det skriftlige arbeidet. Muntlig del gjøres gruppevis. Den muntlige delen er ment å teste i hvilken grad gruppen som et hele er i stand til å forsvare det skriftlige arbeidet. Gruppen er således i fellesskap ansvarlig for det sluttresultatet som oppnås. Her kan gruppen enten bli stående på samme karakter som oppgitt på skriftlig del. Alternativt kan gruppen forbedre eller forverre karakteren i forhold til skriftlig del. Det forventes at alle gruppemedlemmene deltar aktivt under den muntlige eksamineringen. I særlige tilfeller kan det, hvis en eller flere kandidater åpenbart ikke har deltatt i gruppearbeidet (gratispassasjerproblemet) være aktuelt å differensiere sluttresultatet som de enkelte gruppemedlemmene oppnår.