2021/2022

KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om og kan vurdere ulike former for ekstern og intern kommunikasjon i ulike virksomheter
 • har kunnskap om  fagområdet ledelse og strategi og kan gjøre rede for hvordan disse fagene henger sammen med kommunikasjonsvirksomheten.
 • har kunnskap om sentral organisasjonsteori og betydningen av informasjon- og kommunikasjonsarbeid i omstillingsarbeid
 • kan gjøre rede for kommunikasjon i ulike digitale kanaler, herunder sosiale medier.
 • har kunnskap om etiske utfordringer innen kommunikasjonsarbeid

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • kan anvende ekstern og intern kommunikasjon som virkemiddel i virksomheter.
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i kjøpte, fortjente og egne kanaler.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.
 • kan foreta selvstendige og grundige analyser av ulike kommunikasjonstiltak.

Generell kompetanse

 • kan fungere som rådgivere for ledere eller ledergrupper i kommunikasjonsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver som kommunikasjonsrådgiver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser.
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver

Innhold

Emnet omhandler hvordan intern og ekstern kommunikasjon foregår i virksomheter, og hvordan kommunikasjon benyttes som ledelsesverktøy. I tillegg gir emnet en innføring i digital kommunikasjon. Kompetanse på hvordan informasjons- og kommunikasjonsstrategi kan utformes og anvendes er også sentralt i dette emnet. Videre blir det også satt fokus på organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer, samt kommunikasjon i endringsprosesser og organisasjoner i omstilling.

Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

Eksamen

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige