2021/2022

KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1: Kommunikasjon og samfunn

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer innen fagområdet kommunikasjon og samfunn
 • kan gjøre rede for medienes rolle i samfunnet, om medieetikk og om hvordan mediene fungerer
 • har innsikt i sentrale temaer innen fagområdene ledelse, team og prosjektledelse
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • kan gjøre rede for en virksomhets forhold til ulike interessentgrupper - for eksempel kunder, presse, organisasjoner, leverandører og offentlige myndigheter.
 • har kjennskap til fagfeltene; lobbyvirksomhet og samfunnskontakt, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan vurdere ulike sider ved kommunikasjonsbransjen og rollen som kommunikasjonsrådgiver.
 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen de beskrevne fagområdene over.
 • kan foreta selvstendige analyser av informasjons- og kommunikasjonstiltak – både forberedelser, gjennomføring og evaluering.
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige informasjons- eller kommunikasjonsoppgaver i eller for virksomheter.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innen kommunikasjon gjennom relevante uttrykksformer
 • kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding av gjennomførte kommunikasjonstiltak og komme med innspill til forbedringer.

Innhold

Emnet omfatter generell kunnskap om medier, samfunn og politikk, og gir også grunnleggende innføring i prosjektledelse og kommunikasjonsarbeid. Samfunnsvitenskapelig metode, og samfunnsinformasjon og kommunikasjon med spesielle målgrupper, for eksempel politisk kommunikasjon, vil også være grunnleggende temaer i dette emnet.  Informasjonspolitikk, informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er også sentrale temaer i dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert samarbeid.

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å gå opp til eksamen må kandidaten levert og fått godkjent minimum to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

Eksamen

Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe over 14 dager på bakgrunn av en definert oppgavetekst. Relevant teori skal anvendes.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige