2021/2022

SOS2104 Tverrfaglig fordypningsprosjekt

Læringsutbytte

Læringsutbytter under "kandidaten" nedenfor er hentet fra nasjonal Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, inkludert høgskolens bachelorprogrammer i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Disse læringsutbyttene er en felles overbygging for dette emnet, som inngår i alle de tre studienes program.

Kandidaten:

"4) kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling

10) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

11) kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser."

Emnets læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om eget fagfelts rolle og funksjon i samarbeid med andre
 • har bred kunnskap om hva tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverretatlige samarbeid er, særlig relatert til eget fagfelts klienter, og hva som kjennetegner godt samarbeid på tvers av fag, profesjoner og etater
 • har kunnskap om eget fagfelts samarbeidspartnere, og bred kunnskap om ansvars- og oppgavefordeling i offentlig velferdsforvaltning, privat og frivillig sektor
 • har kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode og kan reflektere over deres muligheter og begrensninger
 • kjenner til nasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid relevant for eget fagfelt i en tverrfaglig kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig i en tverrfaglig kontekst
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • kan tilegne seg ny kunnskap, anvende faglige begreper og kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske tverrfaglige problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan samarbeide med andre profesjoner til tjenestemottakerens beste, herunder kunne møte andre profesjonsutøveres kunnskaper og innsikter med interesse og respekt
 • kan delta aktivt i profesjons- og virksomhetsrelevante praksisfellesskap
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med eget fagfelts klienter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonell kompetanse
 • er bevisst på tverrfaglige og tverrprofesjonelle perspektiver, og kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med klienter, og fremme samhandling på tvers av fag, profesjoner, virksomheter og forvaltningsnivåer
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i eget fagområde, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med andre
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale og eller innovative løsninger på individ- og systemnivå, har kunnskap om digital sikkerhet og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester
 • kan bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere, og reflektere kritisk på en måte som fremmer inkludering, deltakelse, medvirkning, fagutvikling og innovasjon
 • kan dokumentere, formidle og utveksle faglige vurderinger med andre på en måte som bidrar til utvikling av god praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrfaglig samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer

Innhold

I dette emnet settes søkelys på hvordan profesjonsutøvere bør og kan lære av hverandre på individ-, system- og samfunnsnivå. Undervisningen organiseres som studentaktive prosjektarbeider.

Emnet er for studenter ved bachelorutdanningen i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Studentene samarbeider på tvers av utdanningene.

Det er mulig å gjennomføre prosjektarbeidet i utlandet etter nærmere avtale.

Som alternativ til å gjennomføre dette emnet er det mulig å søke om å få delta på et emne av tilsvarende omfang ved en annen studieretning eller annet studiested.  Valg av alternativt emne som erstatning for dette emnet må godkjennes av emneansvarlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Fordypningsprosjekt med tverrfaglig tilnærming gjennomføres som studentaktive prosjekter hvor studentgrupper samarbeider om å utforske ulike praksisnære og faglig relevante temaer og problemstillinger. Arbeidet kan skje på ulike måter, og det vil bli gitt eksempler og veiledning på dette når emnet starter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomføring av prosjektarbeid i gruppe

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Eksamen gjennomføres i form av gruppepresentasjon av prosjektarbeidet for medstudenter og lærere. Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.