2021/2022

BVP2900 Barnevernfaglig fordypning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere og om barnevernets ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
 • har bred og flerfaglig kunnskap om aktuelle og sentrale barnevernsfaglige temaer, dilemmaer og problemstillinger, og kan oppdatere sin kunnskap om barnevern, i vid forstand, som fagområde 
 • har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid i fagfeltet
 • har oppdatert og bred kunnskap om sammenhenger mellom ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer på ulike nivåer
 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, og kan reflektere over metodenes muligheter og begrensinger relatert til barnevernfaglig relevant forskning
 • har bred og flerfaglig kunnskap om teoretiske perspektiver, begreper og modeller i en barnevernssak
 • har innsikt i forberedelser til og presentasjon av en barnevernssak i fylkesnemnda, og kunnskap om nemndas beslutningsprosess
 • har oppdatert, bred og flerfaglig kunnskap om litteratur, forsking og praksis som belyser valgt tema for fordypningsoppgaven
 • har digital kompetanse og kunnskap om digital sikkerhet i barnevernfaglig sammenheng

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale teoretiske perspektiver, begreper og modeller i en barnevernssak
 • kan forberede og presentere en barnevernssak i fylkesnemnda
 • kan identifisere og beskrive et faglig aktuelt og sentralt tema, formulere en relevant problemstilling, samt belyse og drøfte den på en selvstendig måte ved å anvende relevant litteratur og forskning
 • kan anvende kunnskap og faglig skjønn til å belyse barns rett til deltakelse og medvirkning, og vurdere hva som er til barns beste
 • kan reflektere over forhold som makt, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver relatert til barnevernets samfunnsmandat generelt, og til tema for fordypningsoppgaven spesielt
 • behersker faglige og formelle krav, og kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi, i arbeid med fagtekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke et bredt kunnskapsgrunnlag til å identifisere, drøfte og formidle barnevernsfaglige temaer, dilemmaer og problemstillinger på en selvstendig og reflektert måte både skriftlig og muntlig
 • kan framvise kritisk bruk av kilder
 • kan framvise holdninger som samsvarer med yrkesetiske prinsipper

Innhold

Emnet omfatter

 • Fylkesnemndsseminar - fordypning i barnevernets saksbehandling og beslutningsarbeid. Fylkesnemdsseminaret er en del av praksis, jf Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernsutdanning, § 17. 
 • Fordypningsoppgave – fordypning i selvvalgt barnevernsfaglig tema

Arbeids- og undervisningsformer

Fylkesnemndsseminaret gjennomføres som et studentaktivt simuleringsarbeid i kullet, med studentene som aktører i og redegjørere for aktuelle roller for en barnevernssak som fremmes til avgjørelse for fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker. Stedlig nemndsdommer leder nemndsmøtet i simuleringsøvelsen.

Fordypningsoppgaven gjennomføres ved at studentene planlegger og gjennomfører et større individuelt arbeid i form av en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema med relevans for barnevernspedagogens kunnskapsfelt og praksis. Gjennom oppgaven skal studenten anvende sin samlede kompetanse til å formidle og drøfte sentralt fagstoff.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomført utøving av tildelt rolle i fylkesnemndsseminaret
 • Introduksjonsseminar til fordypningsoppgaven
 • Individuell veiledning gjennom skriveprosessen

Eksamen

 • Deleksamen 1; skriftlig fagtekst over selvvalgt tema som leveres inn, legges fram og forsvares. Vurderes i form av bokstavkarakter A-F.
 • Deleksamen 2; relatert til fylkesnemndsseminaret skal studenten muntlig kunne gjøre rede for og reflektere over temaer som handler om barnevernets forvaltnings- og beslutningsarbeid og ivaretaking av barnevernfaglige prinsipper i møte barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Vurderes i form av bokstavkarakter A-F.

Endelig karakter utgjør samlet vurdering der deleksamen 1 og 2 vektes henholdsvis 60-40. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt.