2021/2022

BVP2104 Ekstern veiledet praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om praksisplassens samfunnsmandat, faglige oppgave og samarbeidspartnere, og kan plassere virksomheten som praksisplassen representerer i velferdsstatens tjenesteapparat
 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale perspektiver og begreper med gyldighet for sin praksis, kan oppdatere kunnskapen, og kjenner til hvordan den utvikles og forstås
 • kjenner til sammenhenger mellom nyere forskning, teori og praktisk yrkesutøving, og har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid med gyldighet for sin praksisplass
 • har innsikt i og kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap med utgangspunkt i sin praksisplass
 • har digital kompetanse og kunnskap om digital sikkerhet relevant for sin praksisplass

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • kan finne fram til, vurdere og henvise til begreper og perspektiver med faglig relevans og gyldighet for problemstillinger i praksisfeltet
 • kan kommunisere, samhandle og bruke aktiviteter i møte med barn, unge og familier på en måte som fremmer praksisplassens oppgaveløsning
 • kan delta aktivt i praksisfellesskapet på praksisplassen og inngå i relevante tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner
 • kan framvise selvstendighet i yrkesutøving
 • kan bruke veiledning til å støtte kompetansebygging, og til å fremme refleksjon over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier
 • kan reflektere over egne handlinger, bedømmelser, vurderinger og skjønn på en systematisk måte
 • kan anvende faglige begreper og perspektiver i kritisk refleksjon, vurderinger og begrunnelser på en strukturert måte alene og sammen med andre
 • kan endre og justere praksis på bakgrunn av veiledning og refleksjoner over praksis
 • kan dokumentere og formidle praksiserfaringer på en reflektert måte
 • kan anvende kunnskap om hvordan barn og unges situasjon inngår i grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • kan anvende forskning- og erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og familier som grunnlag for kunnskapsbasert praksis
 • kan dokumentere og formidle fagkunnskap, og anvende kunnskapen til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver i fagfeltet på en selvstendig måte på nivå med en nybegynner i faget
 • kan anvende og uttrykke sin faglige kunnskap gjennom handlinger, bedømmelser, vurderinger og skjønn
 • kan framvise holdninger og handlinger som samsvarer med yrkesetiske prinsipper
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier, og i relasjonens betydning for yrkesutøvelsen
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom aktivt å ta del i fagkritisk refleksjon og fagutvikling innenfor fagområdet
 • kan møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse og anerkjennelse
 • kan anvende tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonell kompetanse som ledd i praksisplassens oppgaveløsning
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger; muntlig og skriftlig

Innhold

Emnet omfatter forberedelser og gjennomføring av ekstern veiledet praksis i tildelt virksomhet innenfor barnevernpedagogenes yrkesfelt, og etterarbeid som innebærer refleksjoner over og formidling av praksiserfaringer.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet inngår praksis. Ved ekstern veiledet praksis er studentene ute i yrkesfeltet på tildelt praksisplass hele 5. semester. Studenten skal mot slutten av praksisperioden kunne inngå i praktisk yrkesutøving på praksisstedet på en kompetent måte. 

Ekstern, veiledet praksis er regulert av  Retningslinjer for ekstern praksis for BSV-utdanningene ved HINN, som gir nærmere føringer og rammer for organisering, innhold og vurdering.

 

Emnet består av en forpraksisdel, en utplasseringsdel og en etterpraksisdel. Det utarbeides praksishefte med obligatoriske krav og oppgaver som skal gjennomføres.

Praksisplass tildeles av emneansvarlig lærer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatoriske krav er angitt i praksisheftet og er knyttet til vurderingen av praksis. 

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått med grunnlag i følgende kriterier:

 1. Studenten har et tilfredsstillende læringsutbytte. Det innebærer at både læringsprogresjon og kompetansenivå gitt i aktuell emnebeskrivelse vurderes som tilfredsstillende ved praksisperiodens slutt
 2. Studenten viser etisk kompetanse i holdninger og handlinger som tilsier skikkethet for framtidig yrkesutøvelse
 3. Studenten retter seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet
 4. Studenten oppfyller krav til nærvær
 5. Studenten består emnets arbeidskrav

Praksis er et vesentlig område for vurdering av studentens skikkethet som yrkesutøver, jfr. skikkethetsreglementet ( Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 1. aug 2006). 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt.