2021/2022

BVP2102 Undersøkelser og beslutninger i barnevernet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, begreper og modeller relatert til undersøkelses- og beslutningsarbeid i en barnevernssak
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt
 • har kunnskap om samtaler med barn, unge og familier
 • har kunnskap om vurdering og forståelse av barnets beste, og barn, unge og familiers rettigheter
 • har kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FN’s barnekonvensjon
 • har kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen 

Ferdigheter

Studenten

 • behersker planmessig og systematisk teamarbeid i undersøkelses-  og beslutningsarbeid
 • kan anvende teoretiske begreper i undersøkelses- og beslutningsarbeid
 • kan reflektere over faglige valg, og utøve gode vurderinger, beslutninger og godt faglig skjønn
 • kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge og deres familier i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan anvende juridisk metode til å løse juridiske problemstillinger i en barnevernssak
 • kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere
 • kan reflektere over utfordringer knyttet til rettssikkerhet og myndigheters bruk av makt
 • kan gjøre vurderinger av hensynet til barnets beste
 • kan gjøre vurderinger som ivaretar barn, unge og familiers rettigheter
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn i en barnevernssak
 • kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi for barnevernets beslutningsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere undersøkelses- og beslutningsarbeid i en barnevernssak på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold

Innhold

I emnet inngår

 • Seminar om barnevernfaglig utredningsarbeid
 • Seminar om juss og barnevernfaglig rettsanvendelse 

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer med ferdighetsrettet undervisning, oppgavebesvarelser, forelesninger og selvstudier. Studentaktive læringsformer vektlegges.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Nærvær (minimum 90% deltakelse) i seminarrekke med tilhørende skriftlig gruppeoppgave i barnevernsfaglig undersøkelsesarbeid
 • Nærvær (minimum 90% deltakelse) i seminarrekke med tilhørende skriftlig gruppeoppgave i barnevernrett

Eksamen

Mappeeksamen

I mappen inngår

 • Skriftlig gruppeoppgave i barnevernsfaglig undersøkelsesarbeid
 • Skriftlig gruppeoppgave i barnevernrett
 • Individuelt skriftlig refleksjonsnotat 

Vurdering gis i form av Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser tillatt.