2021/2022

BVP2101 Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens yrkesutøvelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sosialpedagogisk teori som grunnlag for barnevernspedagogens virksomhet
 • har kunnskap om hvordan samhandling støtter utvikling og fremmer forandring for utsatte barn, unge og deres familier
 • har kunnskap om omsorgssvikt; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har kunnskap om beskyttelsesprosesser som kan fremme positiv utvikling for barn og unge generelt, og for utsatte barn og unge spesielt
 • har kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser
 • har kunnskap om barn og unges psykiske helse og om vanlige kliniske tilstandsbilder hos barn og unge
 • har kunnskap om avvikssosiologiske teorier og begreper
 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter
 • kjenner til samers rettigheter, og har kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk
 • kjenner til vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås
 • kjenner til samfunnsvitenskapelig metode relatert til barnevern som fagområde
 • kjenner til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid på emnets temaområder

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges situasjon
 • kan vurdere ulike perspektivers gyldighet for temaer og problemstillinger på emnets hovedområde
 • kan reflektere over barn og unge som aktører i dagens samfunn
 • kan anvende sentrale teorier og perspektiver for å forstå barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har helhetlig innsikt i utsatte barn og unges livssituasjon
 • kan henvise til og bruke teoretiske begreper og perspektiver i beskrivelser og vurderinger av problemstillinger relatert til barn og unges utsatthet

Innhold

Emnet viderefører og utdyper grunnleggende teoretiske perspektiver og begreper fra 1. studieår. I emnet inngår

 • sosialpedagogikk
 • utviklingspsykologiske perspektiver og begreper
 • perspektiver på kliniske tilstandsbilder
 • omsorgssvikt
 • perspektiver på risiko og beskyttelse
 • avviksforståelse

En helhetlig forståelse av barn og unges psykososiale utvikling vektlegges. Emnet fokuserer på hvordan sårbarhet og problemer kan komme til uttrykk på ulike arenaer barn og unge ferdes på, og på forhold og prosesser som kan beskytte og fremme positiv utvikling hos barn og unge generelt, og hos barn og unge i utsatte livssituasjoner spesielt.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser og selvstudier

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Nærvær (minimum 90% deltakelse) i ferdighetsrettet undervisning (omfang og innhold vil fremgå av studieplanen)
 • 3-5 individuelle fagtekster
 • Gjennomført fagseminar med framlegg over tildelt tema

Eksamen

Individuell skriftlig 48-timers hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt.