2021/2022

BVP1101 Barnevernspedagogen – introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om studiets innhold, struktur og læringsformer
 • har kjennskap til hvordan sosialpedagogiske perspektiver har gyldighet for faget og for studiet
 • har kjennskap til barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
 • har kjennskap til forebyggende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • har kjennskap til egen profesjon, profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernfeltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over seg selv i framtidig rolle som barnevernspedagog
 • kan samhandle og samarbeide med andre studenter i ulike studiefellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelsen i historisk og nåtidig perspektiv
 • er aktiv deltaker i praksisfellesskapet i sitt studentkull 

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale temaer for å forstå profesjon og yrkesfelt i en helhetlig sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, oppgavebesvarelser og selvstudier. Arbeid i grupper er vektlagt gjennom hele emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Nærvær (minimum 90% deltakelse) på storgruppesamlinger og smågruppesamlinger (omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen)
 • Muntlige gruppeframlegg
 • Individuelle skriftlige arbeider med krav til korrekte kildehenvisninger

Eksamen

Mappevurdering.

I mappen inngår ett individuelt notat og en individuell fagtekst.

Vurderes til Bestått/Ikke bestått

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle ressurser er tillatt