2021/2022

1MFV1011 Innføring i folkehelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap og forståelse for utviklingen av folkehelse og fremveksten av forebyggende folkehelsearbeid 
 • har omfattende og kritisk forståelse av hvilken rolle epidemiologi og demografi har innenfor folkehelse
 • har inngående kunnskap og forståelse for hvordan de sosiale ulikhetene i helse danner  gradientutfordringen i hele befolkningen
 • har inngående kunnskap og kritisk innsikt i hvordan helsefaktorer påvirker oss på et globalt, nasjonalt, samfunns- og individuelt nivå
 • har avansert kunnskap om og kritisk innsikt i begrepet "livsstil"
 • har omfattende kunnskap om strategier rettet mot sykdomsforebygging og helsevern

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere ulike tiltak rettet mot livsstilsendringer på befolknings-, gruppe-, og individnivå
 • kan analysere, presentere og fortolke kvalitative og kvantitative data om befolkningens helse og velvære
 • kan vurdere befolkningens behov for helsetiltak ved hjelp av kvalitative og kvantitative data
 • kan analysere effekten av igangsatte helsetiltak rettet mot forebygging av sykdom og fremming av helse og velvære
 • kan forstå og analysere utfordringene ved å arbeide i tverrfaglige team, inkludert samarbeid og samhandling

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte kompleksiteten av de faktorer som er avgjørende for befolkningens helse og velvære
 • kan drøfte utfordringene med, og mulighetene for helsefremming og sykdomsforebygging
 • kan kommunisere om hovedutfordringene innenfor folkehelsefeltet både med spesialister og til allmennheten
 • kan identifisere et folkehelseproblem og drøfte problemet på en kritisk og reflektert måte

Innhold

 • Det moderne samfunns utfordringer knyttet til folkehelse
 • Måle befolkningens helsetilstand og vurdere behov for helsetiltak
 • Likheter og ulikheter i helse på globalt, nasjonalt og lokalt nivå
 • Sosial ulikhet og helse: kjønn, klasse og etnisitet
 • Helsefaktorer
 • Legevitenskapens og helseutdanningenes begrensninger
 • Evaluering av folkehelsetiltak
 • Tilrettelegging av folkehelsetiltak for ulike målgrupper
 • Etikk og verdier i folkehelsesammenheng 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt på engelsk gjennom hele første semester.

 • interaktive forelesninger
 • studentpresentasjoner
 • student ledede seminarer
 • gruppearbeid med studenter med ulik yrkes- og fagbakgrunn

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Refleksjonsnotat der den enkelte student kritisk reflekterer over egen bakgrunn og studiets mål/læringsutbytte
 2. To gruppepresentasjoner:
  • Studenter med ulik bakgrunn skal presentere og drøfte på hvilken måte ulike yrkes- og fagdisipliner bidrar til folkehelse
  • Diskutere og debattere nøkkelbegreper
 3. Deltakelse på samlinger to ganger i uken (minimum 80%)

Eksamen

Skriftlig gruppeoppgave med 2-5 deltakere (vektlagt 40%) og individuell muntlig eksaminasjon (vektlagt 60%) basert på en gitt oppgave. Begge eksamener gis karakter A-F, hvor E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.