2021/2022

1MFV102 Vitenskapsteori og metodelære

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteori
 • har inngående kunnskap og kritisk forståelse for forskingsprosessen
 • har kunnskap og forståelse for etiske prinsipper, som er knyttet til forskning på folkehelseområdet
 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign som er relevant innen forskning på folkehelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et litteratursøk og kritisk vurdere forskningsartikler
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan anvende relevante vitenskapelige metoder i egen folkehelseforskning
 • kan redegjøre for valg av forskningstilnærming, studiedesign, metode og analyse
 • kan analysere etiske dimensjoner knyttet opp mot forskning generelt og folkehelsefeltet spesielt

Innhold

 • Sentrale tema innen vitenskapsteori
 • Teoretiske utfordringer relatert til forskning på folkehelsefeltet
 • Konseptualisere et forskningsproblem
 • Begreper innenfor kvalitetsvurdering av metoder og forskning generelt (troverdighet, pålitelighet, gyldighet, generalisering, etc.)
 • Forskningsprosessen
 • Design og prosess innen kvalitative og kvantitative metoder
 • Grunnleggende begreper i deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk (frekvensfordeling, sannsynlighet, hypotesetesting, feil, presentasjon av data, etc.)
 • Grunnleggende begreper om datainnsamling og analyse i kvalitativ metoder, og oversikt over kvalitative forskningsmetoder 
 • Forskningsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)
 • Individuell mappeinnlevering bestående av 5 oppgaver

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.