2021/2022

1MFV1041 Helsepsykologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om og forståelse av grunnleggende begreper innen helsepsykologi
 • har inngående kunnskap om og forståelse av hvordan stress kan påvirke helse gjennom biologiske prosesser samt helserelatert atferd
 • har inngående kunnskap om og forståelse av ulike motivasjons- og atferdsteorier som er sentrale innen helsefremming
 • har kunnskap om forskningsbaserte individuelle, sosiale og miljømessige tiltak som kan fremme helsefremmende atferd

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier, modeller og aktuell forskningsbasert kunnskap i helsepsykologi for å vurdere og planlegge folkehelsetiltak på en kritisk og reflektert måte
 • kan kritisk vurdere viktighet av individuelle, sosiale og miljømessige faktorer som kan fremme stressmestring hos enkeltindivider og ulike grupper i samfunnet
 • kan analysere ulike helserelaterte atferder ut i fra eksisterende teorier og aktuell forskningslitteratur på en kritisk og reflektert måte
 • kan kritisk vurdere teorier og modeller innen helsepsykologi og deres anvendbarhet for å kunne legge til rette for helsefremmende tiltak hos enkeltindivider og ulike grupper i samfunnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskap og forståelse av teorier og modeller innen helsepsykologi for å analysere helserelaterte atferder i spesifikke målgrupper
 • kan planlegge og vurdere forskningsbaserte tiltak rettet mot ulike målgrupper og spesifikke folkehelseutfordringer ved bruk av relevante psykologiske teorier

Innhold

 • Helsepsykologi i et folkehelseperspektiv
 • Teori- og forskningsbasert praksis
 • Grunnleggende begreper innen kognitiv- og sosialpsykologi (kognisjon, oppfatning, følelser, tro, holdninger, mestringsforventning, læringsprosesser)
 • Stress, mestring og helse; individuelle, sosiale og miljømessige perspektiver.
 • Sentrale motivasjon- og atferdsteorier (selvbestemmelse teori, helseoppfatningsmodellen, sosialkognitiv teori, teorien om planlagt atferd)
 • Oversikt over og kritisk vurdering av forskningsbaserte strategier som kan fremme helsefremmende atferd på gruppe- og individnivå.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Presentasjoner
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)
 • En plenumspresentasjon basert på utkastet til en skriftlig oppgave

Eksamen

Individuelt skriftlig essay med utgangspunkt i eget litteratursøk, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.

Eksamen kan gjennomføres på norsk.