2021/2022

1MFV202 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap om, og kritisk innsikt i relevant forskning, vitenskapelige teorier og forskningsmetoder for å arbeide med et avgrenset forskningsspørsmål innen folkehelsefeltet
  • har kunnskap, forståelse og innsikt i hvordan anvende vitenskapelige metoder for å gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt

 Ferdigheter

Kandidaten

  • kan formulere og utvikle et forskningsspørsmål på bakgrunn av en kritisk gjennomgang av litteraturen.
  • kan utvikle et forskningsdesign og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende vitenskapelige og forskningsetiske normer
  • gjennomføre metodologiske overveielser og analyser og konkludere på en måte som demonstrerer forståelse

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan analysere og diskutere hvilke implikasjoner forskningsresultatene implikasjoner har for folkehelsepolitikk- og praksis.
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Innhold

Det spesifikke innhold i en Masteroppgave vil variere avhengig av emne og forskningstema. Alle forskningsprosjekter må være konseptualisert med referanse til relevante perspektiver innen folkehelse og understøttet med metodologisk og etisk kunnskap og forståelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Skriving av masteroppgaven skal være en individuell oppgave, men som blir støttet gjennom veiledning. Det vil kunne være muligheter for å delta i et større, allerede pågående prosjekt, ledet av en eller flere ansatte ved avdelingen eller en ekstern organsisasjon. Likevel må forskningsprosjektet være et selvstendig arbeid fra starten gjennom begrepsdannelse, til slutten, som et helheltig dokument.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Levere veiledningsgrunnlag med utkast til tre kapitler for diskusjon og tilbakemelding (prosjektbeskrivelsen må inneholde en plan for hvordan dette skal gjennomføres).

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave med påfølgende muntlig eksamen basert på den skriftlige oppgaven.  I dette emnet vil eksamenskarakteren bli fastsatt på bakgrunn av både den skriftlige og muntlige eksaminasjonen. Den muntlige eksaminasjonen vil potensielt kunne justere karakteren et nivå opp eller ned. Den skriftlige delen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.

 

Masteroppgaven vil kunne skrives på norsk.