2021/2022

1MH101-1 Matvarekunnskap og matteknologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • Kan gjøre rede for råvarers egenskaper og matteknologi som begrep
 • Har kjennskap til metoder for bearbeiding, tilberedning, framstilling og oppbevaring av mat
 • Har kunnskaper i mikrobiologi
 • Har kjennskap til bioteknologi 
 • Kjenner til norsk matlovgiving
 • Kjenner til forekomst og betydning av næringsmiddelborne sykdommer
 • Kan gjøre rede for matens verdikjede 

Ferdighet

 Kandidaten

 • Kan ta vare på råvarer og matprodukter, tilberede og servere trygg mat
 • Kan bruke matmerking for å hente informasjon om matvarer
 • Kan praktisere god matvare- og kjøkkenhygiene

Generell kompetanse

 Kandidaten

 • Kan vurdere faktorer som påvirker matens kvalitet
 • Kan knytte sin kunnskap om matvarer og matteknologi til helse og miljø

Innhold

 • Matvarekunnskap og utvikling av matvareforbruk i Norge
 • Matlagingsteknikker og produksjonsprosesser - eksempler
 • Tilsetningsstoffer, fremmede stoffer og toksiner
 • Bioteknologi
 • Bærekraftig mat
 • Matens verdikjede
 • Matmerking
 • Matvareemballasje
 • Mikrobiologi
 • Mat- og kjøkkenhygiene
 • Næringsmiddelborne sykdommer
 • Trygg mat
 • Matlovgivning  

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk matlaging
 • Dialogbasert forelesning
 • Gruppearbeid
 • Utstilling
 • Ekskursjoner
 • Seminar
 • Selvstudium
 • Bruk av læringsplattform 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % deltakelse på praktisk undervisning
 • Praktisk gruppeoppgave med utstilling
 • Gruppeoppgave med muntlig presentasjon
 • Hygienetest
 • Soppsertifikat
 • Demonstrering av praktisk ferdighet i gruppe

Eksamen

Praktisk-muntlig gruppeeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter