2021/2022

1MH102 Grunnleggende ernæring

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjøre rede for de energigivende næringsstoffene og omsetningen av disse
 • har kunnskap om mikronæringsstoffer
 • kan forklare hvordan kroppens indre miljø påvirkes av mat under ulike forhold

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og tilberede måltider som er helsefremmende

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vurdere om mat og måltider er satt sammen etter Helsedirektoratets anbefalinger
 • forstår sammenhengen mellom ernæring og helse

Innhold

 • Energigivende næringsstoffer
 • Utvalgte mikronæringsstoffer
 • Fordøyelse, absorpsjon og metabolisme
 • Appetittregulering og energiomsetning
 • Matens ernæringsmessige kvalitet, kostberegning
 • Kostanbefalinger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Dialogbasert forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk arbeid på kjøkken
 • Seminar
 • Individuelt arbeid
 • Bruk av læringsplattform 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % deltakelse på praktisk undervisning
 • Individuell skriftlig oppgave med kostregistrering

 

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig eksamen som vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.