2021/2022

1MH201-1 Samfunnsernæring

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til mat- og ernæringssikkerhet
 • Kan beskrive de viktigste ernæringsutfordringene i Norge og globalt
 • Kan gjøre rede for kostens betydning for utvikling av livsstilssykdommer
 • Har kjennskap til utvikling av ernæringspolitikk i Norge og i Norden
 • Har kjennskap til ernæringsepidemiologi
 • Har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og fysisk aktivitet

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beregne innhold av energi og næringsstoffer i retter og menyer
 • kan forstå og diskutere kostrelaterte helseutfordringer

 Generell kompetanse

 • kan reflektere over og kritisk vurdere ulike syn på et helsefremmende kosthold.

Innhold

 • Kostholdsrelaterte livsstilssykdommer og forebygging av disse
 • Matoverfølsomhet
 • Mat og psykisk helse
 • Ulike syn på helsefremmende kosthold
 • Kosthold ved migrasjon
 • Beriking av matvarer
 • Mattrender og motedietter
 • Kosttilskudd
 • Ernæringspolitikk
 • Ernæringsepidemiologi
 • Kosthold og fysisk aktivitet

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Dialogbasert forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Praktisk arbeid på kjøkken
 • Individuelt arbeid
 • Bruk av læringsplattform 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % deltakelse på praktisk undervisning
 • Gruppeoppgave med muntlig presentasjon
 • Individuell skriftlig oppgave
 • Gruppeoppgave om kostplanlegging

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager som vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.