2021/2022

1MH202 Matkultur

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 

 Kunnskap

 Kandidaten

 • kan beskrive mat i et samfunns- og kulturperspektiv
 • kan redegjøre for sentrale teorier og begreper om matkultur og matsosiologi
 • kan forklare hvordan matforbruk og matvaner  avspeiler identitet, kulturell tilhørighet, nasjonal og etnisk bevissthet
 • Kan beskrive matens symbolfunksjon i ulike kulturer

 

Ferdighet

Kandidaten

 • kan planlegge, tilberede, anrette og servere måltider som illustrerer matens kulturelle dimensjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan formidle matkultur gjennom ulike uttrykksformer

Innhold

 • Matkultur og matsosiologi
 • Utvikling av matkultur i Norge - eksempler fra ulike tidsepoker
 • Mat og estetikk
 • Mat og identitet
 • Måltidet, sosialisering og dannelse
 • Mat og religion
 • Mat og kjønn
 • Grunnleggende prinsipper for menyplanlegging
 • Matvare- og produktkunnskap, matlagingsteknikker og serveringsmåter

 

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk matlaging og demonstrasjoner

Dialogbasert forelesning

Gruppearbeid

Selvstudium

Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % deltakelse på praktisk undervisning
 • Individuell skriftlig oppgave
 • To praktiske oppgaver, en individuell og en i gruppe 

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.