2021/2022

1MH203-1 Matpedagogikk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Kandidaten

 • Kan redegjøre for relevante kommunikasjons- og læringsteorier
 • Kan beskrive utvikling av matvaner 
 • Har kjennskap til ulike arenaer og aktører for kostholdsrelatert undervisning og opplysningsarbeid
 • Har kjennskap til historisk utvikling av kostholdsopplysning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge læringsprosesser og undervisning på ulike arenaer og til ulike målgrupper
 • kan analysere ernærings- og kostholdskommunikasjon i massemedia

Generell kompetanse

 • kan vurdere læringsprosesser innen forebyggende og helsefremmende arbeid

 

Innhold

 • Sentrale matpedagogiske prinsipper
 • Endring av matvaner
 • Undervisning og læringsprosesser
 • Estetisk kommunikasjon
 • Kommunikasjons- og formidlingsteknikker
 • Nutrition literacy
 • Bruk av dataverktøy
 • Retningslinjer og anbefalinger for kosthold

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studentstyrt undervisning
 • Dialogbasert forelesning
 • Gruppe- og teamarbeid
 • Selvstudium
 • Bruk av læringsplattform 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% deltagelse på praktisk undervisning
 • Studentstyrt undervisning
 • Individuell presentasjon av framstilling av mat i media
 • Skriftlig refleksjonsnotat
 • Egenpraksis over 5 dager med muntlig framlegg

Eksamen

Individuell praktisk/-muntlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.