2021/2022

1FA11-1 Helsefremmende fysisk aktivitet 1

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Kjenner til ulike miljø hvor fysisk aktivitet kan brukes som virkemiddel innen helsefremmende folkehelsearbeid
 • Har grunnleggende kunnskap om betydningen av veiledning og kommunikasjon ved formidling av aktivitetene
 • Har grunnleggende kunnskap om sentrale treningsprinsipper, progresjon og differensiering i de utvalgte helsefremmende fysiske aktivitetene
 • Har kunnskap om sikkerhetsvurdering og hvordan sikkerhetsrutiner ivaretas innen aktivitetene
 • Har kunnskap om livberging/hjerte-og lungeredning i henhold til kravene som stilles for å drive fysisk aktivitet i vann

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har grunnleggende ferdigheter innen aktivitetene og kan anvende kunnskap om progresjon i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetsopplegg
 • Kan redegjøre for relevant teoretisk kunnskap fra semesterets teoretiske emner, og integrere kunnskapen i de utvalgte helsefremmende fysiske aktivitetene
 • Kan praktisere livberging/hjerte- og lungeredning i henhold til gjeldende retningslinjer

Innhold

 • Kart og kompass (folkehelse tilnærming, kunne ha med seg grupper ut på tur)
 • Funksjonell lavterskelaktivitet i nærmiljø
 • Fysisk aktivitet i vann

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Praktisk arbeid
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % aktiv deltagelse i praktisk undervisning i hver av de utvalgte aktivitetskategoriene
 • Godkjent planlegging og gjennomføring av oppvarming i funksjonell lavterskelaktivitet i nærmiljø og fysisk aktivitet i vann, med tilhørende skriftlig øktplan og didaktisk refleksjonsnotat
 • Individuell prøve i kartlesing og kompassbruk
 • Minimum 90% rett på elektronisk prøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk livbergingsprøve gjennomføres
 • Praktisk livbergingsprøve: Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en dukke fra 4 meters dyp og direkte ilandføre dukke (eller medstudent) minst 20 meter, og direkte gjennomføre hjerte- og lungeredning (HLR) på øvelsesdukke (svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven)
 • Gjenvinne kontroll ved fall i kaldt vann (lavere enn 20 grader)

Eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 1 time. Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått.