2021/2022

1FA11-2 Helsefremmende fysisk aktivitet 2

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • Kjenner til ulike miljø hvor fysisk aktivitet brukes som virkemiddel i helsefremmende-/forebyggende og rehabiliterende arbeid for ulike målgrupper
 • Har kunnskap om hvordan sammenhengen mellom individ, oppgave og miljø gir grunnlag for å legge til rette for tilpasset fysisk aktivitet
 • Har kunnskap om hvilke helsefremmende kvaliteter de utvalgte fysiske aktivitetskategoriene kan gi
 • Har grunnleggende kunnskap om sentrale treningsprinsipper, progresjon og differensiering i de utvalgte helsefremmende fysiske aktivitetene

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har grunnleggende ferdigheter innen de utvalgte aktivitetene og kan planlegge, tilrettelegge og evaluere aktivitetsopplegg med fokus på mestring og gode opplevelser i ulike helsefremmende læringsmiljø for målgrupper med forskjellig funksjonsnivå og ulike forutsetninger
 • Kan legge til rette for gode opplevelser i ulike læringsmiljø

Innhold

 • Fysisk aktivitet og lek
 • Gruppetrening til musikk med fokus på lavterskel
 • Nærfriluftslivsaktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Praktisk arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% aktiv deltagelse i praktisk undervisning i hver av de ulike aktivitetskategoriene
 • Planlegge og gjennomføre en undervisningsøkt i en av de fysiske aktivitetskategoriene i grupper på inntil 3 studenter
 • Godkjent observasjon av valgfri fysisk aktivitet i en av de utvalgte aktivitetskategoriene

Eksamen

Individuell skriftlig arbeid over 2 dager der kandidaten skal planlegge og begrunne en undervisningsøkt i en av de tre aktivitetskategoriene (fysisk aktivitet og lek, gruppetrening til musikk med fokus på lavterskel eller funksjonell lavterskeltrening i nærmiljøet) der progresjon er sentralt. Fordeling av kandidater på de forskjellige aktivitetene skjer ved trekking.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt