2021/2022

1FHPF01 Folkehelse, politikk og forvaltning

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om organisering av folkehelsearbeidet i Norge
 • Har kunnskap om politiske og forvaltningsmessige virkemidler for å fremme folkehelse i Norge
 • Har kunnskap om betydningen av tverrfaglig/-sektorielt samarbeid i folkehelsearbeid
 • Har kunnskap om prosessen fra planlegging, via gjennomføring, til evaluering av tiltak for bedring av folkehelse i kommune og stat

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan med utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale føringer vurdere behovet for folkehelsepolitiske tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
 • Kan anvende grunnleggende forvaltningskunnskap på et lokalpolitisk nivå

Innhold

 • Folkehelsepolitikk på ulike nivå
 • Folkehelsearbeid i ulike sektorer
 • Frivillighet i folkehelsearbeid
 • Folkehelseperspektiv i planleggingsprosesser
 • Observasjonspraksis i kommune/fylkeskommune

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Observasjonspraksis i kommune/fylkeskommune (5 dager)
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av praksisrapport etter observasjonspraksis.

Innlevering av 2-3 oppgaver i gruppe.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen hvor alle skriftlige hjelpemidler er tillatt. Vurderes med graderte karakterer A-F, der E er laveste ståkarakter