2021/2022

1IEP15 Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om sentrale deler av den underliggende teorien for innovasjon, entreprenørskap og innovasjonssystemer
 • Har grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for arbeid med innovasjon og entreprenørskap som del av dagens arbeids- og næringsliv
 • Har kunnskap om betydningen av humankapital, personlig utvikling, læring og refleksjon i nyskapingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har ferdigheter innenfor idèutvikling, kreativitet og refleksjon i nyskapingsarbeid innen folkehelsearbeid
 • Kan knytte kunnskapen om innovasjon og entreprenørskap opp mot utviklingsarbeid og aktuelle problemstillinger innen folkehelsearbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan reflektere over egen rolle i en gruppeprosess
 • Har bevissthet om holdninger i endringsprosesser

Innhold

 • Kreativitet og metoder for idèutvikling og problemløsning
 • Innovasjon, innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer med fordypning inn mot sosial innovasjon
 • Entreprenørskap og holdninger med vekt på sosialt entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng
 • Humankapitalens betydning - herunder egenutvikling, teamprosesser og selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Bruk av læringsplattform
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Praktisk aktivitet
 • Ekskursjoner
 • Seminar
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Individuell oppgave i personlig utvikling.

Obligatorisk deltakelse på ett seminar med presentasjon.

Eksamen

Mappevurdering av tre gruppeoppgaver med inntil 3 studenter i hver gruppe. Mappen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.